top of page

Sten Levander mister sin läkarlegitimation – överklagan nekas


Sten Levander, Sveriges mest kända rättspsykiater, blir av med sin läkarlegitimation för gott efter att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen nekat överklagan. Levander blev anmäld till HSAN – Hälso och Sjukvårdens ansvarsnämnd, av IVO för att ha distribuerat gigantiska doser narkotiska preparat till missbrukare, kriminella och gängledare i Skåne. En missbrukare fick 11 900 tabletter på kort tid. Sten Levander överklagade till Förvaltningsrätten som avslog överklagan. Då överklagade han till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu gjorde det helt klart att Levander är ”olämplig att utöva läkaryrket”.

Sten Levander framförde i förvaltningsrätten sina skäl till varför han skulle få fortsätta som läkare. Han hävdade att ”han var den person som har längst erfarenhet i världen av att behandla vuxna ADHD-patienter” (dvs. distribuera amfetamin). Han är dessutom den som forskat mest om ADHD i Sverige och världen”.

Levander hade gett kriminella hästdoser av amfetamin, utan journalföring, eller mycket bristfällig sådan. Han menade att de var i behov av dessa höga doser livet ut och han var den enda som kunde förse dem med det, då ”vården är ovetenskaplig”. Han har förmodligen distribuerat hundratusentals amfetamintabletter.

Sten Levander, 79 år, är professor emeritus i rättspsykiatri i Lund. Han har varit ”expertvittne” i flera uppmärksammade brottsfall. Efter att han pensionerades övergick han till privatpraktik och sysslade med att skriva ut narkotikaklassificerade preparat till kriminella. Han ”behandlade” dem med enorma doser narkotika, främst amfetamin, ”annars skulle de självmedicinera”. Och enligt honom själv:

”Planen var att patienterna skulle uppfatta mig som deras ’consilieri’, rådgivare, med lojalitet mot dem och inte mot ett samhälle som alltför ofta behandlar dem väldigt illa.”

Amfetamin är en av de mest våldsframkallande drogerna och som vi sett så har kriminaliteten och våldet ökat katastrofalt i Skåne de senaste åren. Levander inriktade sig på missbrukare, kriminella och gängledare. Åklagaren i Malmö kunde tydligen inte se sambandet för de lade ner en polisanmälan mot Levander gällande denna enorma narkotikadistribution.

Positiv till lobotomier och droger

För de som inte känner till denna professor kan det kanske vara bra att nämna några av Levanders ”höjdpunkter”.

Levander har ett förflutet i Norge som ”norsk professor” och har varit verksam där i tio år, dock med mycket blandade resultat. För alla gillade honom verkligen inte.

”Denne mannen er farlig”, sa Åge Stavsoien, talesman för patientföreningen Norsk Förening för Mental Hälsa, i början på 1990-talet i en intervju i en norsk tidning och syftade på Sten Levander och hans vurm för lobotomi under sin verksamhetstid i Norge under senare delen av 1980-talet. Lobotomi var förbjudet i Norge men praktiserades fortfarande i Sverige, om än i smyg, så norska patienter skickades till Sverige av Levander, något som Stavsoien protesterade mot.

”Levander är så blind i sin tro på psykokirurgi att han inte vill höra på några invändningar mot denna behandling. Det är inte minst hans totala arrogans som gör honom till en farlig person.”

När han flydde från Norge till Sverige efter uppmärksamheten så började han omedelbart att propagera för att ge kriminella ”värstingar” amfetamin. Det var i samband med socialens seglats till Västindien med ett gäng ”värstingar” som det blossade upp i media.

Levander föreslog strax efter sin norska professorsutnämning att mycket unga barn ska ”sållas ut” om man på oklara grunder kan misstänka att de kommer att bli kriminella.

Vilket påminner om koncentrationsläger och i sig skulle vara kriminellt!

Han har synts i media i röran med rättegången mot Breivik där han sjukförklarade både Breivik och de psykiatriker som förklarat honom frisk. Själv ansåg han Breivik ”vara tokig”. Det är i alla fall en diagnos som den normala svensken kan förstå. I övrigt ville han röntga hjärnan på Breivik för att leta efter någon kriminell avvikelse.

Han hade lika stor vurm för amfetamin som lobotomi. Vad det gäller lobotomi så skrev ha så sent som 2010 i en debattartikel i Läkartidningen:

“Lobotomier fungerade ganska bra på sin tid, kanske till och med bättre än dagens läkemedel vid schizofreni.”

Levander skrev även underlaget till Socialstyrelsens kunskapsdokument om centralstimulantia och vuxna, vilket resulterat i dagens gigantiska distribution av amfetamin till barn och ungdomar. Och han lever verkligen upp till sina egna rekommendationer, som vi skall se.

Hans åsikter ter sig underliga i ett demokratiskt samhälle, men de förklarar hans personlighetstyp:

”Med större manöverutrymme för individerna (frihet) ökar antalet personer som visar upp symtom. I det totalkontrollerade samhället finns få personlighetsstörda individer.” (Levander, Socialstyrelsen, 1999)

När han hamnade i slagsmål i kön på IKEA då någon trängde sig före honom kommenterade han detta i Aftonbladet 2001:

”Människor ska svara aggressivitet med aggressivitet. Det är det normala”.

Då kallade han sig själv ”alfahanne”.

Gigantisk förskrivning till kriminella

Men detta är inget mot vad som kom i dagen efter att apotekare och vårdgivare anmälde Sten Levander till IVO som i sin tur anmälde honom till HSAN och krävde att de återkallade hans läkarlegitimation. På 36 sidor anges skälen till detta och det är en ganska makaber läsning om en person som totalt tappat omdömet och säger sig gå efter ”sin egen vetenskap” i vad som liknar en dåres försvarstal.

IVO skriver: ”Sten Levander har i vart fall uppvisat sådan oskicklighet i sin yrkesutövning att den kan befaras få betydelse för patientsäkerheten … samt kan på annat sätt befaras vara olämplig att utöva läkaryrket.”

Anmälningar till IVO från apotek och vårdgivare ger bakgrunden till detta. Levander vägrar att skicka in journaler till IVO, mest därför att han inte fört några, eller mycket knapphändiga sådana. Efter påminnelse från IVO meddelar han att han inte hunnit och att han inte var ”särskilt motiverad till det heller”. Man kan dock se vad han förskrivit via apoteken – allt centralstimulerande, så gott som identiskt med amfetamin.

En patient fick 2970 tabletter med metylfenidat (Ritalina) 20 mg på 10 månader. Totalt behov enligt ordination var 1776 tabletter.

Dessutom förskrev han Ritalina 40 mg 1x3. Ordinationen vad 930 tabletter, men Levande förskrev 1530 tabletter.

Återigen till samma patient och period, Medikanet (metylfenidat depot) 60 mg 2x1. Ordinationen är 618 tabletter. Levander skrev ut 1170 st.

En annan patient blir utsatt för Levanders lättflytande penna och får – efter att ha begärt det via mejl: Alprazolam depot, Alprazolam, Apodorm, Flunitrazepam, Halcion och Stesolid. Dessutom fick patienten recept på Medikinet, Oxykodon och Ritalin. Inga uppgifter vad han skrev ut det för. Inga journaler.

Ytterligare en patient får narkotiska preparat vid 30 tillfällen. Levander mötte honom fyra gånger. Inga medicinska ställningstagande finns till förskrivningarna. Levander vägrar skicka över anteckningarna/journalen. Han skriver in till IVO: Han menar att han ”arbetar okonventionellt med ytterst krävande patienter — och det blir ibland konfrontationer med den 'vanliga' psykiatrin”. Vidare uppger han ”patienten PB kommer jag inte leverera in uppgifter om, och ni ska vara tacksamma att jag inte gör det (liksom vid föregående granskningstillfälle då jag motiverade detta — ska jag kunna arbeta med de tyngsta och mest brottsbelastade patienterna måste jag ha katolsk tystnadsplikt). Ni vill inte träffa honom. Jag sköter honom på mitt sätt och det ska ni (och samhället) vara tacksamma för.”

I den mån Levander för journaler är de mycket schematiska och ofta utan datering, typ ”senaste månaderna” utan årtal. Trots vitesförläggande på 30 000 kr vägrar Levander lämna ut journaler.

En patient känner sig inte bra av Levanders ordination, ca 260 mg metylfenidat per dygn. Levander bryr sig inte om detta, så ” I juli skrev patienten att han tagit långverkande Medikinet 60 mg x 5-6 (= 360 mg) och 9 stycken snabbverkande Medikinet 20 mg (=180 mg) som daglig dos. Denna dosering framgår inte av journalanteckningama. Det framgår inte heller något medicinskt ställningstagande till dosökningen. Av journalen framgår inte någon somatisk uppföljning såsom blodtryck, puls, laboratorieprover, EKG och drogtester. Levander skriver till IVO att han tycker detta är onödigt.

Patientens ordination blir 935 tabletter, men Levander skrev ut 1440 tabletter. Kort tag efteråt ytterligare 180 tabletter. Därefter skriver han ut tabletter motsvarande 360 mg per dygn, och senare 1380 tabletter ”vilket motsvarar ett möjligt intag om 480 mg per dag”.

Samme patient fick ytterligare hästdoser amfetamin: ” Totalt behov enligt ordinationerna var 1786 tabletter men Sten Levander förskrev 3030 tabletter. Kort tag efteråt förskrev han ett nytt recept på 180 tabletter.”

I yttrande till IVO uppger Sten Levander att ”medicineringen sköts dynamiskt i dialog med mig”.

Ytterligare en patient får 180 mg Ritalina och Medikinet per dygn. Kort tag senare höjer han dosen till 320 mg långtidsverkande och 160 mg korttidsverkande, alltså 480 mg centralstimulerande narkotika, i princip ett halvt gram amfetamin om dygnet.

Man får tänka på att detta är hundra procent rent amfetaminliknande preparat, ej utspätt med 40-50 procent druvsocker som det illegala på gatan. Om en vanlig person skulle ta en sådan dos skulle han få en smärre hjärtattack, ångest, paranoia och ilfart till akuten.

En annan patient får 1260 tabletter, sedan 2790 tabletter. Totalt skrev han ut 7600 tabletter

Två vårdgivare anmäler Levander för sin behandling av patient VL:

”Enligt receptförteckningen förskrev och ordinerade Sten Levander Attentin 5 mg med skiftande dosering (14-36 tabletter per dag) till patienten. Totalt ordinerades 8733 tabletter … men Sten Levander förskrev 11 700 stycken. Därefter förskrev han ett nytt recept på 200 tabletter.”

Vuxenpsykiatrin i Kristianstad anmäler Levander 29 mars 2018 till IVO angående patient VL. Patienten sade sig vara från missbruk sedan drygt 11/2 år. Patienten inkom 2018—02—26 allvarligt påverkad av vad som bedömts vara en inadekvat förskrivning av centralstimulantia från Sten Levander.

Patienten var präglad av psykotiska symtom, hade livliga vanföreställningar av paranoid natur men inga hörselhallucinationer. Patienten var då ordinerad Attentin 60 mg, Elvanse 140 mg, Ritalin 180 mg och Medikinet max 160 mg dagligen (540 mg per dag). Efter justering av centralstimulantia till en, vad Vuxenpsykiatrin bedömde vara en adekvat nivå, Elvanse 50 mg dagligen, så trädde symtomen tillbaka och patienten kunde skrivas ut. Kort tid senare tog patienten återigen kontakt med Sten Levander för ny förskrivning av centralstimulantia och erhöll då samma läkemedel och dos som tidigare. Patienten blev på nytt påverkad på ett sådant negativt sätt att denne gav sig ut i kyla och återfanns starkt nedkyld och medvetslös i en snödriva - patienten hade då en kroppstemperatur på enbart 33 grader. Patienten vårdades härefter med stöd av LPT i Växjö och kom därefter på nytt över till Vuxenpsykiatrins psykosavdelning. Där bedömde man att Sten Levander, som är förskrivare till denna patient, vida överskridit vad som är rekommenderat vid förskrivning av centralstimulantia och därvid förorsakat en vårdskada med psykotiska symtom hos en utsatt patient. ’Därutöver har han indirekt genom sin förskrivning förorsakat en risk för död’. Detta då patienten inte kunde ta hand om sig själv och blivit medvetslös utomhus vid minusgrader.”

Sten Levander försvara sig med att han tycker dosen är försvarlig och ”anser också att de svenska riktlinjerna inte är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet vilket han också skriftligen anmält till bland annat Socialstyrelsen.” Levander säger sig köra på ”egen vetenskap” och ”läser inte FASS om hur jag skall utreda mina patienter”. När en patient får ”värre ångest” av dosen han fick, höjde Levander dosen. Bensodiazepin är han ”till skillnad från svenska myndigheter inte särskilt bekymrad över”.

Så här fortsätter det sida upp och sida ner. En patient fick 1900 tabletter dexamfetamin på 38 dagar. Tiotusentals, om inte hundratusentals narkotiska preparat har på detta sätt nått ut till ett kriminellt segment med kraftiga beroendeproblem i Skåne. Missbrukare, kriminella och även gängledare. Till slut förstår Levander att han blir granskad och mejlar till en missbrukare som vill ha mer Medikinet: ”OK, sista gången. Jag kan inte fortsätta att skriva ut på distans. Sorry. /SL”. Missbrukaren insisterar. Levander svarar: : ”Exakt vilka mediciner? Men det går inte att köra på så här – är åter under granskning av IV0. /SL”.

Levander ger med sig, och enligt IVOs rapport:

”Total ordination var 1212 tabletter men Sten Levander förskrev 2160 tabletter. Därefter förskrev han ett nytt recept på 180 tabletter.

Enligt receptförteckningen förskrev och ordinerade Sten Levander Attentin 5 mg max 20 tabletter per dag till patienten. Total ordination var 960 tabletter men Sten Levander förskrev 1300 tabletter. Därefter förskrev han ett nytt recept på 600 tabletter.

IVO:s kritik är skarp. Levander gör inga utredningar, för inte journaler, och i den mån han gör det är de ofta inte daterade eller saknar signatur och vid flera tillfällen förvanskade (säger han själv), han följer inte upp, gör inga somatiska undersökningar, vilket ”utsätter patienterna för betydande patientsäkerhetsrisker” och ”han har missbrukat sin rätt att förskriva narkotiska läkemedel”. IVO rekommenderar HSAN att dra in hans läkarlegitimation då han uppenbart är olämplig som läkare.

Vad det gäller hans förvanskande av journaler skriver IVO:

I aktuellt ärende har Sten Levander uttryckligen vägrat att lämna ut journaler på begäran av IVO. Han har också uppgett att han ändrat och tagit bort uppgifter i det journalmaterialet han skickat in. Till stöd för sin talan har han återkommande framfört synpunkter kring hans skyldigheter inför gud respektive de lagar (kejsaren) han som legitimerad läkare är skyldig att följa. … De inlämnade kopiorna av journalanteckningarna är enligt honom själv ”friserade” respektive ”tvättade”. Bl.a. uppger han bristande förtroende för att IVO och dess tjänstemän har förmåga att handskas med journalmaterialet på ett lämpligt sätt.

Sten Levander har under åren varit mycket kritisk mot IVO i artiklar i Läkartidningar. Levander tror att denna anmälan är en hämnd. Det är inte första gången IVO granskat Levander, men nu är det sista gången de behöver det. Så här skriver IVO avslutningsvis:

”Vad avser Sten Levanders avståndstagande från samhällets rättsregler och skyddsfunktioner som är framtagna för att ge patienter en trygg och säker vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet anser IVO att han uppvisar anmärkningsvärda brister i omdöme. Hans avsaknad av förståelse för samhällsfunktioner som upprätthålls av rättsväsende, tillsynsmyndigheter och kunskapsmyndigheter återspeglar inte samhällets berättigade förväntningar av personer med medicinsk legitimation.

IVO bedömer med hänsyn till ovanstående att Sten Levander visat sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket och att hans legitimation därför ska återkallas i enlighet med 8 kap. 3 § första stycket 3 PSL.”

Och det tycker noga alla – utom Levander och hans klienter, några av Skånes mest kriminella människor – och Finn Bengtsson, psykiater och f.d. riksdagsledamot som försvarade Levander ivrigt i förvaltningsdomstolen.

____________________________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page