top of page
Bli Medlem

MEDLEMSKAP!

 

Betala medlemsavgiften 250 kr direkt via swish eller postgiro. Ange namn, adress och att det gäller medlemskap. Meddela gärna även e-postadress och telefonnummer.

Plusgironumret för medlemskap är pg 10001-6.

Swish 1233646312

Om du är ny medlem, läs gärna Frågor & Svar!

Bli medlem i KMR

STÖD KMR!

 

Sätt in 200, 500 eller 1000 kronor via swish eller på KMRs postgironummer 10001-6.

Ange namn, adress och att det gäller ett stöd till KMR. Meddela gärna även e-postadress och telefonnummer.


Swish 1233646312.


För större donationer, v.v. kontakta KMR direkt.

Läs gärna i Frågor & Svar om hur sponsrade medel används! 

Frågor & Svar

 

Varför bli medlem av KMR?

KMR:s syfte är att reformera mentalvården och verka för patienternas mänskliga rättigheter. Vi vill att psykiatrin skall föras in under lagen. Just nu gör de stora övergrepp världen över. KMR har anmält tusentals psykiatriker under åren för mycket grova brott, allt från mord, stympning, våldtäkter och sexuella övergrepp (i synnerhet) till droglangning och förskingring.

 

En av KMR:s huvudfrågor är bristen på vetenskaplig grund i psykiatrins diagnossystem.

 

Till skillnad från medicinsk diagnostik som alltid bygger på påvisandet av en orsak, bygger inga psykiatriska diagnoser på ett orsakssamband, utan enbart på en klassificering av beteende. Det innebär att om en psykiater anser att någon beter sig osunt, blir han eller hon stämplad som "sjuk". Denna praktik kan inte kallas vetenskaplig.

 

Godtyckligheten i diagnossystemet har öppnat för en stor vidlyftighet i diagnosticerandet, vilket har medfört att en stor del av befolkningen idag anses vara psykiskt sjuk och "i behov" av ”mediciner”. Psykiatriska ”mediciner” kan aldrig bota eftersom tillståndets orsak aldrig är en avgörande fråga för psykiatrin. Samtliga psykiatriska "mediciner" är därför inriktade på att dämpa, bedöva, ändra personlighet och perceptioner eller minska de emotionella uttrycken. Beteendemedicinering helt enkelt.

 

En annan behandlingslinje har varit att chocka patienter till "normalitet" eller medgörlighet med allt från kalla överraskningsbad, insulinchocker till elchocker. Dessa metoder är självfallet helt oförmögna att angripa orsakerna till patienters problem. Den mest radikala, för att inte säga desperata, behandlingsmetoden är kirurgiska ingrepp i hjärnan för att ändra ett beteende.

 

Ursprungligen kallades det lobotomi, men har idag flottare namn. Få vet om att psykokirurgi ännu praktiseras. Faktum är att dessa tre strategier, att dämpa, chocka och skära bort fortfarande är det enda psykiatrin har att erbjuda, men kanske förpackade på ett annat sätt än tidigare.

 

Det ovetenskapliga innehållet och de verkningslösa och skadliga behandlingsmetoderna i kombination med de exempellösa tvångsbefogenheter psykiatrin har gentemot medborgarna, i form av tvångsintagning och tvångsbehandling, har utvecklats till en "dödlig cocktail" för samhället som fått verkningar långt utanför psykiatrins egentliga verksamhetsområde.

 

Det har influerat rättsväsendet, skolan, medicinsk sjukvård, kyrkor och många andra områden på ett negativt sätt. Uppenbara exempel är att grova brottslingar varken rehabiliteras eller straffas inom psykiatrin, utan bara släpps ut, och att ungdomar idag rapporteras må sämre trots massiv psykiatrisk medicinering och intervention. Om psykiatrin bara var verkningslös, skulle vi inte reagera så kraftigt, men det har visat sig att psykiatrin på lång sikt alltid har en negativ effekt.

 

Allra mest i kläm hamnar de psykiatriska patienterna. Psykiatrin har nästan oinskränkt makt över dem, och har dessutom förklarat dem otillräkneliga. Det gör patienterna extra utsatta.

 

KMR finns till för att se till att patienter inte utsätts för sexuella övergrepp, stölder, förnedring eller fysiska skador i samband med psykiatriska behandlingar. Men KMR har också syftet att på sikt reformera psykiatrin, ge patienter mänskliga rättigheter och människor värdiga lösningar på sina problem genom alternativa lösningar.

 

Vem kan bli medlem?

Medlemskap är öppet för alla oavsett religiös, politisk eller filosofisk inställning om man stöder KMR:s syfte att verka för ökade mänskliga rättigheter åt människor med psykiska problem och en reformering av mentalvården.

 

Vad är KMR och CCHR?

KMR betyder "Kommittén för mänskliga rättigheter" och är en registrerad ideell organisation i Sverige. Verksamheten består av opinionsbildning i frågor som rör mentalvårdens reformering och lekmannahjälp till enskilda som drabbats av övergrepp i samband med psykiatrisk eller psykologisk behandling.

 

CCHR betyder "Citizens Commisson on Human Rights" och är en "non-profit, public benefit organization" i USA som fungerar som en paraplyorganisation för 133 KMR:s avdelningar (2006) runt om i världen. CCHR:s uppgift är att driva KMR:s frågor på ett internationellt plan, samordna informationskampanjer och fungera som en kunskapsresurs för lokala organisationer.

 

KMR och CCHR är oberoende och är inte medlem av några andra organisationer.

 

Vem startade KMR?

KMR/CCHR startades av Scientologi-kyrkan och dr Thomas Szasz 1969.

 

L. Ron Hubbard, som grundade scientologi, var en av de första att påtala och konfrontera allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter inom mentalvården vid slutet av 1940-talet. Han såg att patienter var helt rättslösa och utsattes för tortyrartade "behandlingar" och agerade i frågan långt innan KMR/CCHR bildades. Scientologi-kyrkan var därför en pionjär på området mänskliga rättigheter för mentalpatienter och har även startat reformgrupper inom flera andra områden, bl.a. rehabilitering av narkomaner och kriminella.

 

Dr Thomas Szasz, professor i psykiatri, har skrivit ett tiotal böcker om mänskliga rättigheter, mental "sjukdom", frihet och hur psykiatrin bör reformeras. Trots sitt yrke som psykiater har han sedan 1960-talet varit uttalad motståndare mot psykiatriska tvångsåtgärder, etikettering av patienter med mentala "sjukdommar" och fysiska behandlingar som elchocker och lobotomi.

 

KMR/CCHR är inte medlem av eller en del av Scientologi-kyrkan men stöds fortfarande av kyrkan bl.a. i form av donationer från International Association of Scientologists, som är kyrkans medlemsorganisation.

 

Vad har KMR och CCHR åstadkommit?

CCHR, KMR och övriga lokala organisationer tar emot och dokumenterar rapporter från tusentals offer för psykiatrikers och psykologers övergrepp varje år. I vissa fall gäller övergreppen brottsliga handlingar som kan föras vidare till en domstol. KMR och CCHR har medverkat till fällande domar för över tusen psykiatriker och psykologer och därmed räddat otaliga från fortsatta övergrepp.

 

KMR och CCHR dokumenterar även bedräglig verksamhet inom mentalvården, t.ex. att patienter tvångsvårdas så länge försäkringar gäller eller att barn etiketteras som "mentalt sjuka" i stor skala för att kunna sälja en "medicin". I många fall har detta lett till att försäkringsbolag upphört med utbetalningar till sjukhus som utnyttjar patienter och att lagar stiftats som skyddar patienter, bl.a. förbud mot elchocker på barn. Hundratals överlevande patienter har fått skadestånd.

 

KMR och CCHR sprider också information om mentalpatienters situation och hur psykiatrin påverkar andra samhällssektorer.

 

KMR i Sverige medverkar till att stödja patienter som utsätts för övergrepp eller oönskade tvångsbehandlingar, och har aktivt bistått politiker och tjänstemän med remisssvar och en patient- och rättighetsfokuserad bild av psykiatrin, bl.a. via sin medlemstidning Mänskliga rättigheter. Vi har även samlat in 5000 namn mot amfetaminbehandling av barn som överlämnats till Socialdepartementet.

 

Sist men inte minst driver CCHR ett musem över psykiatrin. Vi tar även ansvar för att historien bevaras när psykiatrin reformerats och upphört i sin nuvarande form...

 

Hur används donationer?

På samma sätt som medlemsavgifter. Allt går till hyror, telefoner, tryckkostnader, etc., dvs. det som gör det möjligt för oss att hjälpa och informera andra. En donation gör att vi kan expandera vår verksamhet.

Allt arbete inom KMR i Sverige är ideelt, så inget går till löner. Vi ger heller inget ekonomiskt bistånd till enskilda personer eller utomstående organisationer. Alla donerade medel går direkt till att assistera drabbade av kriminella övergrepp och till informationsverksamhet.

 

Hur blir man medlem?

Betala 250 kr direkt på vår hemsida eller till KMR´s plusgiro 10001-6. Betalningsmottagare är Kommittén för mänskliga rättigheter. Glöm inte att ange ditt namn och din adress. Meddela gärna även e-postadress och telefonnummer.

 

Frågor & Svar
bottom of page