Förvaltningsrätten fastställer HSANs rekommendation. Sveriges mest kända rättspsykiater förlorar leg


Sten Levander blev anmäld till HSAN – Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, av IVO för att ha distribuerat gigantiska doser narkotiska preparat till missbrukare, kriminella och gängledare i Skåne. Han ”behandlade” dessa med hästdoser av narkotika, upp till ett halvt gram amfetamin om dagen. En fick 11 900 tabletter på relativt kort tid. Meningen var att de skulle bli mindre kriminella och våldsamma. Men som vi sett så har våldet istället eskalerat i Malmö.

IVO hade gjort en utmärkt utredning och rekommenderade att Sten Levander skulle bli fråntagen sin läkarlegitimation. HSAN fastställde det. Levander överklagade då till förvaltningsrätten som i sin tur nyligen fastställde HSANs dom.

Sten Levander framförde i rätten sina skäl till varför han skulle få fortsätta som läkare. Han hävdade att ”han var den person som har längst erfarenhet i världen av att behandla vuxna ADHD-patienter”. ”Han är dessutom den som forskat mest om ADHD i Sverige och världen."

Levander hade gett kriminella hästdoser av amfetamin, utan journalföring, eller mycket bristfällig sådan. Han menade att dessa var i behov av dessa höga doser livet ut och han var den enda som kunde förse dem med det, då ”vården är ovetenskaplig”. Han hade delat ut ett hundratusental amfetamintabletter.

IVO framför följande i rätten: ”Det underlag Sten Levander skickat in till IVO har bedömts vara så undermåligt att det inte gått att bedöma vilken vård Sten Levander gett sina patienter.”

Professor i psykiatri och dessutom f.d. riksdagsledamot, Finn Bengtsson, vittnar till Levanders fördel. Han försvarar den gigantiska utförskrivningen och menar att det inte går att följa vetenskap och beprövad erfarenhet och att det inte finns något rätt eller fel. Han menar att rekommendationerna som FASS, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ger är fyrkantiga.

Man intervjuade även två missbrukare som förklarade att de inte kunde leva utan Levanders förskrivningar.

”En patient fick 11 900 tabletter amfetamin. Tiotusentals, om inte hundratusentals narkotiska tabletter har på detta sätt nått ut till en kriminell grupp med kraftiga beroendeproblem i Skåne.”

Gigantisk förskrivning till kriminella

Det började med att apotekare och vårdgivare anmälde Sten Levander till IVO som i sin tur anmälde honom till HSAN och krävde att de återkallar hans läkarlegitimation. På 36 sidor anges skälen till detta och det är en ganska makaber läsning om en person som totalt tappat omdömet och säger sig gå efter ”sin egen vetenskap” i vad som liknar en dåres försvarstal. Han är totalt oförmögen att se sitt eget oförstånd.

IVO skriver: ”Sten Levander har i vart fall uppvisat sådan oskicklighet i sin yrkesutövning att den kan befaras få betydelse för patientsäkerheten … samt kan på annat sätt befaras vara olämplig att utöva läkaryrket.”

Levander vägrade att skicka in journaler till IVO, mest därför att han inte fört några, eller mycket knapphändiga sådana. Efter påminnelse från IVO meddelar han att han inte hunnit och att han inte var ”särskilt motiverad till det heller”. Man kan dock se vad han förskrivit via apoteken – allt centralstimulerande, så gott som identiskt med amfetamin.

En patient fick 2970 tabletter med metylfenidat 20 mg på 10 månader. Totalt behov enligt ordination var 1776 tabletter.

Dessutom förskrev han Ritalina 40 mg 1x3. Ordinationen vad 930 tabletter, men Levander förskrev 1530 tabletter.

Återigen till samma patient och period, Medikanet (metylfenidat depot [typ Ritalina]) 60 mg 2x1. Ordinationen är 618 tabletter. Levander skrev ut 1170 tabletter.

En annan patient blir utsatt för Levanders lättflytande penna och får – efter att ha begärt det via mejl: Alprazolam depot, Alprazolam, Apodorm, Flunitrazepam, Halcion och Stesolid. Dessutom fick patienten recept på Medikinet, Oxykodon och Ritalin. Inga uppgifter vad han skrev ut det för. Inga journaler.

”Planen var att patienterna skulle uppfatta mig som deras ’consilieri’, rådgivare, med lojalitet mot dem och inte mot ett samhälle som alltför ofta behandlar dem väldigt illa.”

Ytterligare en patient får narkotiska preparat vid 30 tillfällen. Levander mötte honom fyra gånger. Inga medicinska ställningstagande finns till förskrivningarna. Levander vägrar skicka över anteckningarna/journalen. Han skriver in till IVO: Han menar att han ”arbetar okonventionellt med ytterst krävande patienter – och det blir ibland konfrontationer med den ”vanliga psykiatrin”. Vidare uppger han ”patienten PB kommer jag inte leverera in uppgifter om, och ni ska vara tacksamma att jag inte gör det (liksom vid föregående granskningstillfälle då jag motiverade detta – ska jag kunna arbeta med de tyngsta och mest brottsbelastade patienterna måste jag ha katolsk tystnadsplikt). Ni vill inte träffa honom. Jag sköter honom på mitt sätt och det ska ni (och samhället) vara tacksamma för.”

I den mån Levander för journaler är de mycket schematiska och ofta utan datering, typ ”senaste månaderna” utan årtal. Trots vitesförläggande på 30 000 kr vägrade Levander lämna ut journaler – han hade inga.

En patient känner sig inte bra av Levanders ordination, ca 260 mg metylfenidat per dygn. Levander bryr sig inte om detta, så ”i juli skrev patienten att han tagit långverkande Medikinet 60 mg x 5-6 (= 360 mg) och 9 stycken snabbverkande Medikinet 20 mg (=180 mg) som daglig dos. Denna dosering framgår inte av journalanteckningama. Det framgår inte heller något medicinskt ställningstagande till dosökningen. Av journalen framgår inte någon somatisk uppföljning såsom blodtryck, puls, laboratorieprover, EKG och drogtester. Levander skriver till IVO att han tycker detta är onödigt.

Patientens ordination är 935 tabletter, men Levander skrev ut 1440 tabletter. Kort tag efteråt ytterligare 180 tabletter. Därefter skriver han ut tabletter motsvarande 360 mg per dygn, och senare 1380 tabletter ”vilket motsvarar ett möjligt intag om 480 mg per dag”.

Samme patient fick ytterligare hästdoser amfetamin: ” Totalt behov enligt ordinationerna var 1786 tabletter men Sten Levander förskrev 3030 tabletter. Kort tag efteråt förskrev han ett nytt recept på 180 tabletter.”

I yttrande till IVO uppger Sten Levander att ”medicineringen sköts dynamiskt i dialog med mig”.

Ytterligare en patient får 180 mg Ritalina och Medikinet per dygn. Kort tag senare höjer han dosen till 320 mg långtidsverkande och 160 mg korttidsverkande, alltså 480 mg centralstimulerande narkotika, i princip ett halvt gram amfetamin om dygnet.
Man får tänka på att detta är hundra procent rent amfetaminliknande preparat, ej utspätt med 40-50 procent druvsocker som det illegala på gatan. Om en vanlig person skulle ta en sådan dos skulle han få en smärre hjärtattack, ångest, paranoia och ilfart till akuten.

En annan patient får 1260 tabletter, sedan 2790 tab