top of page

Sveriges mest kända rättspsykiater förlorar läkarlegitimationen Försett kriminella med gigantiska do


Sten Levander är Sveriges mest kända rättspsykiater. Nu har HSAN – Sjukvårdens ansvarsnämnd, förklarat honom ”uppenbart olämplig att utöva sitt yrke” och tillbakakallat hans läkarlegitimation då han har distribuerat gigantiska doser narkotiska preparat till missbrukare, kriminella och gängledare

i Skåne i flera år. Han har ”behandlat” dessa med hästdoser av narkotika, upp till ett halvt gram amfetamin om dagen. En narkoman fick 11 900 tabletter på relativt kort tid. ”Jag har fri förskrivningsrätt,” hävdar Levander som skrivit ut hundratusentals narkotikaklassade tabletter.

Sten Levander, 79 år, professor emeritus i rättspsykiatri i Lund, har undervisat poliser på Polishögskolan, vittnat i flera uppmärksammade brottsmål och varit flitig och kontroversiell debattör i media. Nu har han i alla fall skrivit ut sitt sista piller. Och väl är det.

Med opioidkatastrofen i åtanke, som orsakats av läkare, är det dags att sätta åt dessa pillerläkare ordentligt. När det gäller Sten Levander är det verkligen på plats, då han skrivit ut direkt till missbrukare och kriminella i många år.

Gigantisk förskrivning till kriminella

Apotekare och vårdgivare anmälde Sten Levander till IVO, Institutet för Vård och Omsorg, som i sin tur anmälde honom till HSAN och krävde att de återkallar hans läkarlegitimation. På 36 sidor anges skälen till detta och det är en ganska makaber läsning om en person som totalt tappat omdömet och säger sig gå efter ”sin egen vetenskap” i vad som liknar en dåres försvarstal:

– Jag känner mig som Sokrates. Han fick välja att sluta med en av myndigheterna kritiserad metod eller ta gift, och han tog giftbägaren och var glad. Samvetet, principerna och professionen är viktigare än de lokala regler som småpåvarna skriver.

IVO skriver i sin utredning:

”Sten Levander har i vart fall uppvisat sådan oskicklighet i sin yrkesutövning att den kan befaras få betydelse för patientsäkerheten … samt kan på annat sätt befaras vara olämplig att utöva läkaryrket.”

Levander vägrade att skicka in journaler till IVO, mest därför att han inte fört några, eller mycket knapphändiga sådana. Efter påminnelse från IVO meddelar han att han inte hunnit och att han inte var ”särskilt motiverad till det heller”. Man kan dock se vad han förskrivit via apoteken – allt centralstimulerande, så gott som identiskt med amfetamin.

En patient fick 2970 tabletter med metylfenidat 20 mg på 10 månader. Totalt behov enligt ordination var 1776 tabletter. Dessutom förskrev han Ritalina 40 mg 1x3. Ordinationen vad 930 tabletter, men Levander förskrev 1530 tabletter. Återigen till samma patient och period, Medikanet (metylfenidat depot [typ Ritalina]) 60 mg 2x1. Ordinationen är 618 tabletter. Levander skrev ut 1170 tabletter.

En annan patient blir utsatt för Levanders lättflytande penna och får – efter att ha begärt det via mejl: Alprazolam depot, Alprazolam, Apodorm, Flunitrazepam, Halcion och Stesolid. Dessutom fick patienten recept på Medikinet, Oxykodon och Ritalin. Inga uppgifter vad han skrev ut det för. Inga journaler.

Ytterligare en patient får narkotiska preparat vid 30 tillfällen. Levander mötte honom fyra gånger. Inga medicinska ställningstagande finns till förskrivningarna. Levander vägrar skicka över anteckningarna/journalen.

Han skriver in till IVO och menar att han ”arbetar okonventionellt med ytterst krävande patienter – och det blir ibland konfrontationer med den "vanliga psykiatrin". Vidare uppger han att ”patienten PB kommer jag inte leverera in uppgifter om, och ni ska vara tacksamma att jag inte gör det (liksom vid föregående granskningstillfälle då jag motiverade detta – ska jag kunna arbeta med de tyngsta och mest brottsbelastade patienterna måste jag ha katolsk tystnadsplikt). Ni vill inte träffa honom. Jag sköter honom på mitt sätt och det ska ni (och samhället) vara tacksamma för.”

En patient känner sig inte bra av Levanders ordination, ca 260 mg metylfenidat per dygn. Levander bryr sig inte om detta, så i juli skrev patienten att han tagit långverkande Medikinet 60 mg x 5-6 (= 360 mg) och 9 stycken snabbverkande Medikinet 20 mg (=180 mg) som daglig dos. Denna dosering framgår inte av journalanteckningarna. Det framgår inte heller något medicinskt ställningstagande till dosökningen. Av journalen framgår inte någon somatisk uppföljning såsom blodtryck, puls, laboratorieprover, EKG och drogtester. Levander skriver till IVO att han tycker detta är onödigt.

Patientens ordination är 935 tabletter, men Levander skrev ut 1440 tabletter. Kort tag efteråt ytterligare 180 tabletter. Därefter skriver han ut tabletter motsvarande 360 mg per dygn, och senare 1380 tabletter ”vilket motsvarar ett möjligt intag om 480 mg per dag”.

Samme patient fick ytterligare hästdoser amfetamin: ” Totalt behov enligt ordinationerna var 1786 tabletter men Sten Levander förskrev 3030 tabletter. Kort tag efteråt förskrev han ett nytt recept på 180 tabletter”.

I yttrande till IVO uppger Sten Levander att ”medicineringen sköts dynamiskt i dialog med mig”.

Ytterligare en patient får 180 mg Ritalina och Medikinet per dygn. Kort tag senare höjer han dosen till 320 mg långtidsverkande och 160 mg korttidsverkande, alltså 480 mg centralstimulerande narkotika, i princip ett halvt gram amfetamin om dygnet. Man får tänka på att detta är hundra procent rent amfetaminliknande preparat, ej utspätt med 40-50 procent druvsocker som det illegala på gatan. Om en vanlig person skulle ta en sådan dos skulle han få en smärre hjärtattack, ångest, paranoia och ilfart till akuten.

En annan patient får 1260 tabletter, sedan 2790 tabletter. Totalt skrev han ut 7600 tabletter.

Två vårdgivare anmäler Levander för sin behandling av patient VL:

”Enligt receptförteckningen förskrev och ordinerade Sten Levander Attentin 5 mg med skiftande dosering (14—36 tabletter per dag) till patienten. Totalt ordineras 8733 tabletter … men Sten Levander förskrev 11 700 stycken. Därefter förskrev han ett nytt recept på 200 tabletter”.

Vuxenpsykiatrin i Kristianstad anmäler Levander 29 mars 2018 till IVO angående patient VL. Patienten sade sig vara från missbruk sedan drygt 11/2 år. Patienten inkom 2018–02–26 allvarligt påverkad av vad som bedömts vara en inadekvat förskrivning av centralstimulantia från Sten Levander.

Patienten var präglad av psykotiska symtom, hade livliga vanföreställningar av paranoid natur men inga hörselhallucinationer. Patienten var då ordinerad Attentin 60 mg, Elvanse 140 mg, Ritalin 180 mg och Medikinet max 160 mg dagligen (540 mg per dag). Efter justering av centralstimulantia till en, vad Vuxenpsykiatrin bedömde vara en adekvat nivå, Elvanse 50 mg dagligen, så trädde symtomen tillbaka och patienten kunde skrivas ut. Kort tid senare tog patienten återigen kontakt med Sten Levander för ny förskrivning av centralstimulantia och erhöll då samma läkemedel och dos som tidigare.

Patienten blev på nytt påverkad på ett sådant negativt sätt att denne gav sig ut i kyla och återfanns starkt nedkyld och medvetslös i en snödriva – patienten hade då en kroppstemperatur på enbart 33 grader. Patienten vårdades härefter med stöd av LPT i Växjö och kom därefter på nytt över till Vuxenpsykiatrins psykosavdelning. Där bedömde man att Sten Levander, som är förskrivare till denna patient, vida överskridit vad som är rekommenderat vid förskrivning av centralstimulantia och därvid förorsakat en vårdskada med psykotiska symtom hos en utsatt patient. `Därutöver har han indirekt genom sin förskrivning förorsakat en risk för död’. Detta då patienten inte kunde ta hand om sig själv och blivit medvetslös utomhus vid minusgrader.

Sten Levander försvarar sig med att han tycker dosen är försvarlig och ”anser också att de svenska riktlinjerna inte är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet vilket han också skriftligen anmält till bland annat Socialstyrelsen”. Levander kör på ”egen vetenskap” och ”jag läser inte FASS om hur jag skall utreda mina patienter”. När en patient får ”värre ångest” av dosen han fick, höjde Levander dosen. Bensodiazepin är han ”till skillnad från svenska myndigheter inte särskilt bekymrad över”.

Så här fortsätter det sida upp och sida ner. En patient fick 1900 tabletter dexamfetamin på 38 dagar. Tiotusentals, om inte hundratusentals narkotiska tabletter har på detta sätt nått ut till en kriminell grupp med kraftiga beroendeproblem i Skåne. Missbrukare, kriminella och även gängledare.

”Total ordination var 1212 tabletter men Sten Levander förskrev 2160 tabletter. Därefter förskrev han ett nytt recept på 180 tabletter.

Enligt receptförteckningen förskrev och ordinerade Sten Levander Attentin 5 mg max 20 tabletter per dag till patienten. Total ordination var 960 tabletter men Sten Levander förskrev 1300 tabletter. Därefter förskrev han ett nytt recept på 600 tabletter.

IVO:s kritik är skarp. Levander gör inga utredningar, för inte journaler, och i den mån han gör det är de ofta inte daterade eller saknar signatur och vid flera tillfällen förvanskade (säger han själv), han följer inte upp, gör inga somatiska undersökningar, vilket ”utsätter patienterna för betydande patientsäkerhetsrisker” och "han har missbrukat sin rätt att förskriva narkotiska läkemedel".

Vilket nu HSAN har verkställt.

Svensk media

När man läser om detta i media, så är det i en nästan försvarande och ursäktande ton. Inte i något fall har man tagit upp hur mycket han verkligen har skrivit ut. Eller att det är till grava missbrukare och kriminella, som med största säkerhet sålt vidare.

SVT Nyheter i Skåne har till och med intervjuat en missbrukare som får beklaga sig djupt för att hon inte längre får narkotika och undrar hur det nu skall gå, då hon säger sig vara beroende av Levanders pillerutskrivande.

_________________________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page