top of page

Studie visar klar brist på effektivitet hos antidepressiva Falska


En vetenskaplig studie som publicerades i International Journal of Risk & Safety in Medicine i slutet av förra året, med titeln “Paediatric antidepressants: Benefits and Risks”, gick igenom de publicerade uppgifterna om effektivitet och risker av antidepressiva läkemedel för barn och har funnit att antidepressiva uppvisar en klar brist på effektivitet för pediatriska patienter. Men inte bara det.

Författarna noterar även att "de data som stöder användningen av antidepressiva medel hos barn och ungdomar är till stor del otillgängliga". De noterar också att "antidepressiva kan nu vara det vanligaste läkemedlet för tonårsflickor”.

Om man tolkar detta så betyder det att man undanhållit vitala data vilket orsakat en explosiv ökning av antidepressiva till barn, främst flickor.

Författarna var psykiatriprofessor David Healy och Joanna Le Noury ​​från Institutionen för psykiatri vid Hergest Unit i Bangor, Wales och Jon Jureidini från University of Adelaide, Joanna Briggs Institute, som ägnar sig åt forskning och utveckling av evidensbaserade metoder i hälsa och medicin.

De beskriver hur studier mellan 1997 och 2004 visar en blandning av positiva och negativa resultat för flera olika typer av nyare antidepressiva medel (främst i SSRI-klassen), men FDA noterade dock en fördubbling av självmordsrelaterade händelser vid aktiv behandling och detta ledde till en Black Box-varning för dessa mediciner (den starkaste varningen).

De 20 studier som granskades gjordes mellan 1990 och 2005 och författarna utvärderade om resultatet av studien var positivt eller negativt avseende det primära utfallsmåttet av studien. Ett primärt utfallsmått av en studie på ett antidepressivt medel mot placebo skulle t.ex vara att antidepressiva medel skulle minska depression enligt en viss mätskala, jämfört med placebo.

Man granskade sju olika antidepressiva medel, och involverade över 4000 barn. Alla 20 studierna var negativa för det primära utfallsmåttet och författarna säger att "data från dessa källor gör det klart att det var ett överflöd av suicidalitet vid aktiv behandling i alla studier." För en av studierna från 2004 noterades att "studien gav upphov till sju publikationer i viktiga tidskrifter, varav ingen påpekade förekomsten av 34 suicidala händelser på fluoxetin [Prozac] jämfört med 3 på placebo."

Även om de primära utfallsmåtten varit negativa påpekar författarna att fem av dessa studier har använts för att hävda att läkemedlen var effektiva. Enligt artikeln har användningen av antidepressiva medel i Storbritannien ökat 100 gånger och användningen av antidepressiva medel bland amerikanska ungdomar ligger på omkring 13%.

Sverige

I Sverige har antidepressiva bland ungdomar 10-14 år mer än tredubblats på tio år, 5900 barn 2018 mot 1700 år 2006. Man kan säga att de manipulerade publicerade studierna ligger bakom detta.

Med tanke på den potentiella risken eller skadorna från medicinerna, förutom den ökade självmordsrisken, beskriver de flera andra potentiella skadliga effekter av läkemedlen. Som diskuteras i artikeln kan alla SSRI-preparat öka QT-intervallet - vilket är en minskning av elektricitet till hjärtat som kan leda till potentiellt dödliga arytmier (hjärtproblem med andra ord). De säger också att nära 100% av användarna upplever ”könsdomning” (impotens med andra ord) som i vissa fall "är ihållande en längre tid efter att behandlingen slutat." Författarna nämner också att det finns bevis för att det finns svårigheter att sätta ut medicinen (abstinens med andra ord), tillväxthämning, viktökning, och de citerar bevis på reproduktiva skador inklusive fosterskador, autistspektrumstörningar och missfall.

Denna översyn av litteraturen ger en övertygande bild om att de påstådda fördelarna med användning av antidepressiva på barn och ungdomar inte stöds av de studier som användes för att få ett godkännande för dessa läkemedel i denna åldersgrupp.

Och på risksidan påpekar författarna den betydande potentialen för skada, inklusive ökad självmordsrisk och andra fysiska biverkningar.

Vi bör i sammanhanget nämna Socialsyrelsens rekommendationer för att hantera depression. Den går ut på att om inte användningen av antidepressiva och KBT fungerar så skall nästa steg bli elchocker. Att antidepressiva inte fungerar är egentligen inget nytt, men de påstådda fördelarna har nu visat sig baserats på falska rapporter.

Detta kräver därför en helt ny utvärdering för användningen av dessa mediciner, och att man istället söker fungerande terapeutiska metoder med verklig nytta och färre risker.

__________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039

129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page