top of page

Search Results

418 items found for ""

Blog Posts (365)

 • Bedräglig förskrivning av psykiatriker på en halv miljard kr av ADHD-amfetaminet Elvanse

  Den här granskningen visar att det skrivits ut Elvanse för långt över 500 miljoner kronor (!) sedan 2017 i strid med gällande subventionsbeslut. Det handlar om skattemedel som förts över till läkemedelsbolaget Takeda, som aldrig skulle ha kommit bolaget till del, utan att berörda myndigheter reagerat. Det handlar alltså om institutionell korruption. Avgörande delar av bedrägeriet gjordes kända redan sommaren 2023. Nu finns mer detaljerade data. I kortform: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har redan 2015 beslutat att (det dyra) amfetaminet Elvanse inte ska bekostas med offentliga medel om inte (det billigare) medlet metylfenidat (Concerta, Ritalin) prövats först: ”Subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.”  (1) Men detta har inte gjorts. Psykiatriker ansvariga En förfrågan gjordes till Apoteket och Kronans apotek om apotekens ansvar vad gäller villkorligt subventionerade läkemedel. Och svaren är entydiga: ”Förskrivande läkare ansvarar för att förskriva med korrekt förmån samt ange det på förskrivningen … Apoteken har inget ansvar att villkoren uppfylls.” Det är således förskrivande psykiatriker som är helt ansvariga för att subventionsvillkoren uppfylls. Och vi tvingas dra slutsatsen att psykiatriker lämnat falska intyganden på ett ofantligt antal recept till apoteken om att subventionsvillkoren uppfyllts. Med resultatet att aktuella läkemedelsbolag tjänat över 500 miljoner kronor som de annars inte skulle ha tjänat. Utan ingripanden från ansvariga myndigheter. Jag visade omfattningen av bedrägeriet för år 2022, i juli förra året, i rapporten Läkemedelsbolag tjänade 135 miljoner på bedräglig förskrivning av amfetamin i Sverige under 2022 https://jannel.se/RapportSocialdepartementetAmfetamin135Miljoner.pdf Läs gärna denna rapport innan texten nedan. (Vissa smärre uppgifter i rapporten korrigeras nedan.) Rapporten gav alltså tydliga bevis på de allvarliga missförhållandena. Data i den bekräftade Riksrevisionens mer generella data från 2021. Rapporten begränsades av att den myndighet, E-hälsomyndigheten, som lämnar ut uppgifter om försäljning av läkemedel (av sekretesskäl) slår ihop enskilda preparat i läkemedelsklasser. Amfetaminen Elvanse och Attentin slogs ihop. Men nu finns försäljningsdata för enskilda preparat – data nedan handlar om det storsäljande amfetaminet Elvanse, vars försäljning förra året utgjorde 49 procent av den totala försäljningen av så kallade ADHD-preparat i Sverige. Vi kan beräkna den bedrägliga förskrivningen sedan 2017. Se vidare om beräkningar i slutnot. (i) Vi summerar och ser att skattebetalarna sedan 2017 fått betala runt 550 miljoner i strid med de beslut som myndigheten TLV fattat om subventioner. Det här är alltså pengar som nästan uteslutande gått till läkemedelsbolaget Takeda – ett välkommet bidrag till dess redan gigantiska profiter. Institutionell korruption Det måste ha varit omöjligt för ansvariga på TLV – och för den delen, också andra inblandade myndigheter som Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och socialdepartementet – att inte känna till det här bedrägeriet, som pågått en lång tid, och bara blivit värre. Begreppet institutionell korruption ligger nära till hands. Läkemedelsbolaget Takeda kan naturligtvis inte undantas ansvaret, de har utan tvekan känt till bedrägeriet. Men psykiatrin är ytterst ansvarig för detta lagbrott. Det blir, med tanke på ovanstående brott, nästan komiskt att på TLV:s hemsida läsa om myndighetens uppdrag: ”En av våra främsta uppgifter är att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet.” (2) Nästa uppgift efter ett sådant beslut vore rimligen att se till att beslutet efterföljs. Om inte, varför finns myndigheten överhuvudtaget? Den 2 februari i år kom TLV:s rapport Läkemedelsbehandling av ADHD (inte tillgänglig on-line). En rapport som bekräftar uppgifterna i min rapport från 2023, (alltså ett år innan) och som med all önskvärd tydlighet visar att förskrivningen av Elvanse skett i strid med subventionsbestämmelserna, under en längre tid, och med allt högre kostnad. Som det konstateras i rapporten (s. 20): ”Nyinsättning på Elvanse överensstämmer varken med subventionsbegränsning eller behandlingsrekommendationer.” Vi får i inledningen till rapporten veta att regeringen gett TLV uppdraget att ”genomföra kostnadsdämpande åtgärder för läkemedel som ingår i förmånerna”. En utmärkt början på det vore att se till att det omfattande bedrägeriet runt Elvanse hanteras. Janne Larsson skribent/researcher Referenser: (1) TLV, Beslut av den 3 september 2015, https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2015-09-15-elvanse-vuxen-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html?query=elvanse och av den 19 december 2013, https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2013-12-19-elvanse-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html?query=elvanse (2) TLV, Vårt läkemedelsuppdrag, https://www.tlv.se/lakemedelsforetag/vart-lakemedelsuppdrag.html i Beräkningen för diagrammet ovan har gjorts på följande sätt Med utgångspunkt i från Socialstyrelsen utlämnade data för 2022, kan det sägas: 87 153 personer fick Elvanse under 2022. 17 574 av dessa 87 153 personer fick Elvanse utskrivet utan att ha fått metylfenidat under de föregående 8 åren. 20 % av förskrivningen skedde alltså i strid med gällande subventionsbeslut. (Antalet 17 574 är justering av tidigare angett antal 15 260.) TLV har visat i sin rapport Läkemedelsbehandling av ADHD från den 2 februari 2024, att försäljningsvärdet (Apotekens försäljningspris) för Elvanse, för 2022, uppgick till 717 miljoner kronor. (Se tabell nedan över Elvanse + Elvanse vuxen.) Förmånsvärdet för vuxna (18+), alltså den del som bekostas av skattebetalarna, uppgår till 80 % av försäljningsvärdet (i beräkningen har det inte tagits hänsyn till att förmånsvärdet för barn uppgår till 100 %; de beräkningar som görs nedan är således lågt tilltagna). Förmånsvärdet för Elvanse (och Elvanse vuxen) var alltså för år 2022 som följer: 0,80x717 miljoner = 574 miljoner 20 % av förskrivningen skedde under 2022 i strid med subventionsbeslutet, vilket ger 115 miljoner (0,20x574). Vi beräknar utifrån tabellen nedan (med samma procentsats), att den bedrägliga förskrivningen under 2023 uppgick till 138 miljoner (0,80 x 0,20 x 865) För 2021 – 97 miljoner (0,80 x 0,20 x 605) Vi beräknar för åren 2017 utifrån tabellen nedan, och i avsaknad av bättre data, den lägre procentsatsen 16 %, av bedräglig förskrivning som Riksrevisionen angav i rapporten 2021 (för åren 2013-2020) och får följande summor: 2020 – 66 miljoner (0,80 x 0,16 x 515) 2019 – 55 miljoner (0,80 x 0,16 x 433) 2018 – 46 miljoner (0,80 x 0,16 x 358) 2017 – 37 miljoner (0,80 x 0,16 x 286) Alla beräkningar är naturligtvis gjorda utifrån medelvärden, utifrån antalet personer som fått Elvanse förskrivet på ”otillåtet sätt”. Det har sina begränsningar, men är det bästa som kan åstadkommas, i avsaknad av de exakta data som ansvariga myndigheter utan svårighet skulle kunna ta fram. Tabellen nedan utlämnad av TLV Tabell med siffror för figuren: ”Total årskostnad per produkt”: För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

 • ADHD HAR INGEN VETENSKAPLIG BAS

  DIAGNOSEN ADHD Medan den övergripande medicinska inriktningen behandlar sjukdomar som malaria, bronkit och hepatit med exakta, identifierbara fysiska orsaker, så hanterar psykiatrin ”mentala störningar”. Störningar är namn som ges till oönskade känslor och beteenden men för vilka inga exakta fysiska orsaker har isolerats. Dessa psykiska störningar, såsom ADHD, kallas ofta "sjukdomar" men det är inte samma sak som medicinska sjukdomar. Detta skiljer psykiatrin stort från den ordinarie medicinska utövningen. Så vad är det egentligen psykiatrin sysslar med? En klar frågeställning som inte lämnar några klara svar. Vetenskap är den systematiskt ordnade kunskapen om den materiella världen som har samlats i en process med fyra steg: (A) Observation av fenomen (B) Insamling av data (C) Skapande av en hypotes eller teori genom resonemang och (D) Testning av hypotesen genom upprepad observation och kontrollerade experiment. Och detta bör vara funktionsdugligt och oundvikligt stämma med den kunskapsmassa som det verkar i. Detta har inte gjorts med ADHD. Även om barns problem kan vara mycket verkliga och störande, finns det inga vetenskapliga tester för att diagnostisera något barn eller vuxen med ADHD. Detta faktum är välkänt inom den psykiatriska industrin. Man kallar det ”sjukdomar” för att associera till den medicinska utövningen – och kanske framförallt, i symbios med läkemedelsindustrin, alla sjukdomar skall ju botas med medicin. Men nu finns det ju inga sjukdomar och de psykiatriska ”medicinerna” botar inget. Skulle det finnas verkliga sjukdomar i hjärnan så skulle det hamna inom neurologin. Där för kallar man sig nu neuropsykiatri inom detta fack för att låta vetenskapliga. "Det finns inga laboratorietester, som blodprover eller skanningar, för att avgöra om du har ADHD." (1) – Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists "Det finns inga objektiva tester inom psykiatrin - ingen röntgen, laboratorietest eller annan testning som definitivt avgör att någon har eller inte har en psykisk störning.” och där finns ingen definition av en psykisk störning. Jag menar, du kan bara inte definiera det." (2) – Allen Frances psykiater och tidigare ordförande för DSM-IV Task Force DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders är den viktigaste manual inom psykiatrin som används för att diagnostisera ADHD. Bristen på vetenskap bakom ADHD uppenbaras i DSM. De två versionerna av DSM-manualerna (DSM-lV och DSM-5) som används anger följande för ADHD: DSM IV-stycket för ADHD säger: "Det finns inga laboratorietester, neurologiska bedömningar eller uppmärksamhetsbedömningar som har fastställts som diagnostiska i den kliniska bedömningen av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.” I den senaste upplagan av DSM-5 som Australien också har antagits, står det: "Ingen biologisk markör är diagnostisk för ADHD." (3) DSM IV säger: "Tecken på störningen kan vara minimal eller frånvarande när personen får frekvent belöning för lämpligt beteende, är under noggrann övervakning, är i en ny miljö, är engagerad i särskilt intressanta aktiviteter, eller i en one-to-one situation (t.ex. i läkarens kontor)." DSM 5 säger: praktiskt taget samma sak förutom tillägget. "…har konsekvent extern stimuli på (t.ex. via elektroniska skärmar)” som ytterligare anledning till varför ”tecken på störningen kan vara minimal eller frånvarande.” (4) I DSM står det faktiskt att det inte finns några tester eller biologiska markörer för att bevisa att ADHD existerar som ett medicinskt tillstånd och att tecken på "störningen", dvs. beteendet kan vara helt frånvarande när barnet träffar läkaren. Symtom på ADHD inkluderar: är ofta på språng, blir distraherad, slingrar sig eller pirrar när sitter, lyssnar inte när man talar till, pratar för mycket, kan inte spela tyst, avbryter andra, tappar leksaker, pennor eller böcker. (5) Biverkningar av ADHD-läkemedel: ADHD-läkemedel kan ha allvarliga biverkningar som till och med kan vara livshotande eller orsaka dödsfall (ett flertal dödsfall och självmordsfall finns dokumenterade). Biverkningar inkluderar hämmad tillväxt, viktminskning, hallucinationer, psykos, aggression, kramper, förhöjt blodtryck, livshotande kardiovaskulära problem och suicidalt beteende. En rapport som lämnades in på begäran till Australiens regering av KMR där visade på följande: År 2020 befanns 167 950 australiska barn vara på ett preparat mot ADHD, 5450 av dessa var under 6 år gamla. (6) ▪ Australiska läkemedelsverket (TGA) har tagit emot 56 biverkningsrapporter kopplade till Strattera (ej centralstimulerande) för suicididéer, självmordsförsök, självmordsbeteende och självmord. ▪ Av dessa var 19 barn under 11 år som upplevde suicidalt beteende. ▪ Dessa rapporter inkluderar även självmord av en 9-årig pojke på Strattera och två 7-åringar flickor som försökte begå självmord medan de var på Strattera. (7) När det gäller rena ADHD-droger hade man den 25 maj 2023 funnits: ▪ 408 biverkningsrapporter inlämnade till TGA kopplade till metylfenidat (Ritalin, Concerta och andra märken) inklusive 5 dödsfall. 196 av dessa var för barn under 17 år med 8 av dem för självmordstankar och 4 självmordsförsök. (8) ▪ Dexamfetamin har haft 142 biverkningsrapporter inklusive 4 dödsfall och en 4- åring som blev psykotisk. (9) ▪ Lisdexamfetamin har haft 56 rapporter inklusive självmordsförsök av en 8-åring flicka. (10) Det verkliga antalet biverkningar och dödsfall kan bara vara mycket, mycket högre. "Förmodligen mindre än 5 % av biverkningarna rapporteras...” enligt en artikel från 2021 i Australian Prescriber som också avslöjade att frivillig rapportering av biverkningar av läkemedel minskar med mindre än 1000 rapporter gjorda av australiensiska läkare per år. Endast under juli-december 2019, så blev 4,6 % av de 11 662 rapporterna till TGA gjorda av läkare och endast 3,4 % gjorda av patienter. (11) En ADHD-diagnos är helt subjektiv och diagnostiseras vanligtvis med hjälp av en subjektiv checklista baserat på DSM. Detta är inte medicin baserad på vetenskap. Cancer eller diabetes gör det inte, alltså "försvinner" i en slags miljö, medan de är uppenbara i andra. Föräldrar och lärares rättigheter kränks när de inte får veta att det inte är möjligt att vetenskapligt diagnostisera alla barn med ADHD. De bör informeras om att det subjektiva frågeformulär de ombeds fylla i om barn i klassrummet eller för sitt barn, är inte baserat på vetenskap och vanligtvis baserat på DSM. Denna information skulle innefatta det faktum att det finns inga uppmärksamhetsbedömningar som har fastställts som diagnostiska i en klinisk bedömning av ADHD. Skolor är platser för lärande men de förvandlas nu till mentalvårdskliniker att lokalisera barn som skall ha mediciner för ADHD. Föräldrar är sina barns naturliga vårdnadshavare och har alltid rätt att söka sjukvård för sitt barn. Utbildningspolicy måste utesluta alla förslag eller rekommendationer som lärare och annan skolpersonal utbildas i för att identifiera ADHD och andra psykiatriska störningar. En lärares roll är att undervisa och de ska inte ha någon roll i en ADHD-diagnos. Det är en förälders beslut om vilken vård deras barn kan behöva och de ska aldrig utsättas för press att ge ADHD-droger till sitt barn. Rekommendationer (sammanfattning): 1) DSM bör tas bort från användning i alla statliga myndigheter inklusive försäkringskassor. 2) Föräldrar, lärare och de som tar hand om barn skall ges statligt finansierade informationsbroschyrer som inkluderar tillhandahållande av fullständig information om hur en ADHD-diagnos ställs. 3) Föräldrar måste informera om preparatets biverkningar. (4) Pengar spenderade på ADHD bör omdirigeras till att finna alternativa lösningar utan droger. Referenser: 1. “Adult ADHD: Guide for the Public”, Royal Australian & New Zealand College of Psychiatrist’s website 2 August 2016. 2. Allen Frances, MD, “Normality Is an Endangered Species: Psychiatric Fads and Overdiagnosis,” Psychiatric Times, 7 July 2010. https://www.psychiatrictimes.com/view/normality-endangered-species-psychiatric-fads-and-overdiagnosis ; Gary Greenberg, Inside the Battle to Define Mental Illness Allen Frances is worried that the next edition of psychiatry’s manual for diagnosing mental illness will take the field “off a cliff,” Wired, 27 December 2010. https://www.wired.com/2010/12/ff-dsmv/ 3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, DSM-IV-TR, American Psychiatric Association, pp. 88,89; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5, American Psychiatric Association, 2013, p.61. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5-TR, American Psychiatric Association, February 2022, p.72. 4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, DSM-IV-TR, American Psychiatric Association, 1994, pp. 86,87; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5, American Psychiatric Association, 2013, p.61 ; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5-TR, American Psychiatric Association, February 2022, p.70. 5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, DSM-IV-TR, American Psychiatric Association, pp. 91,92 ; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5, American Psychiatric Association, 2013, pp. 59,60 ; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5-TR, American Psychiatric Association, February 2022, pp. 68,69. 6. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Utilisation Analysis, Drug utilisation sub-committee (DUSC), June 2021, p.17. https://www.pbs.gov.au/industry/listing/participants/public-release-docs/2021-06/guanfacine-prd-2021-06-FINAL.PDF 7. “Database of Adverse Event Notifications ̶ medicines,” Therapeutic Goods Administration, Enter drug name in the search box https://apps.tga.gov.au/PROD/DAEN/daen-entry.aspx Sort by ages 5-11. Case numbers: 309495, 205312, 328837 for suicide and suicide attempts. 8. “Database of Adverse Event Notifications ̶ medicines,” Therapeutic Goods Administration. Enter drug name in the search box https://apps.tga.gov.au/PROD/DAEN/daen-entry.aspx 9. “Database of Adverse Event Notifications ̶ medicines,” Therapeutic Goods Administration. Enter drug name in the search box https://apps.tga.gov.au/PROD/DAEN/daen-entry.aspx 10. “Database of Adverse Event Notifications ̶ medicines,” Therapeutic Goods Administration. Enter drug name in the search box https://apps.tga.gov.au/PROD/DAEN/daen-entry.aspx 11. Jennifer H. Martin, Catherine Lucas, “Reporting adverse drug events to the Therapeutic Goods Administration,” Australian Prescriber, Volume 44: Number 1, February 2021. https://www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/reportingadverse-drug-events-to-the-therapeutic-goods-administration För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

 • Kostnader för ADHD i Sverige 12,5% av befolkningen kommer att få en diagnos

  Antalet barn och vuxna med ADHD-diagnos har ökat något otroligt senaste åren. Fortsätter det så kommer det att bli som Grönköpings Veckoblad skrev för några år sedan: ”110 procent av alla barn i Grönköping har ADHD.” Men man ställer sig frågan: Vad kostar allt detta? Idag är det 218 000 barn och vuxna med ADHD-diagnos som får amfetamin (snart om inte redan) en kvarts miljon. Minst hälften är barn och ungdomar som uppfostras med beroendeframkallande droger. Inom en snar framtid kommer enligt Socialstyrelsen 15 procent av landets alla vuxna män och 10 procent av kvinnorna anses vara funktionsnedsatta med en ADHD-diagnos och tugga amfetamin – 12,5 procent av befolkningen. KMR har varnat för detta scenario sedan 1988, så gott som de enda som gjort det. Det finns ingen total kostnadsberäkning vad denna ADHD-industri kostar. KMR har dock fått fram en del uppgifter. Enligt TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) så var kostnaderna för ADHD-droger 1,5 miljarder år 2023 och till det lägger man 1,5 miljarder om året i omvårdnadsbidrag till föräldrarna för 28 084 barn (12 000 kr i månaden för max bidrag). Ökningen av ADHD-droger har varit otrolig, närmare 250 miljoner kronor på ett år. 2022 sålde apoteken ADHD-droger (95% amfetamin) enligt följande: Försäljning kr:     1 265 992 504 kr (1,26 miljarder kr) Förpackningar:     2 266 629 Dygnsdoser:          74 079 586 Men då har vi inte tagit med Regionernas kostnad för utredning och behandling. Det finns en uppsjö av privata psykiatriska utredningsbolag som stuckit upp som svampar i skogen för att minska på köerna och som i genomsnitt tar 30 000 kronor för en utredning. Och då har vi inte heller tagit med de indirekta kostnaderna, speciallärare, arbetsförlust med mera. Till och med psykiatriker uttrycker kritik. Under rubriken ”Diagnoserna slår ut psykiatriska vården” i SvD skriver två överläkare i psykiatri:"Psykiatrins pågående diagnosproduktion är ohållbar och oetisk. Inte minst är det problematiskt att vi skapat en kassako för vinstdrivande psykiatriska vårdbolag. De säljer ”neuropsykiatriska utredningar” till privatpersoner och till regionernas psykiatriska mottagningar för dyra pengar." (1) Till detta får man lägga kostnader för alla feldiagnostiseringar, vilka är många. Det finns inga som helst uppgifter för totala kostnader i dag, men enligt rapporten "Kostnader för ADHD i Sverige - En hälsoekonomisk studie" från Socialstyrelsen i Sverige som publicerades 2014 var de direkta och indirekta kostnaderna för ADHD i Sverige cirka 15 miljarder kronor per år. Denna siffra inkluderade kostnader för diagnos, behandling, specialutbildning, arbetsförlust och andra relaterade faktorer. Men 2014 fanns det bara cirka 40 000 med ADHD-diagnos – idag över fem gånger fler, 218 000. (1) (4) https://www.svd.se/a/veRzoV/diagnoserna-slar-ut-psykiatriska-varden-skriver-psykiatrer För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

View All

Other Pages (53)

 • KMR Sverige — Kortfattade fakta

  OM PSYKIATRIN Sanningen om psykiatri Kortfattade fakta Fallberättelser Viktig information Broschyrer Psykiatriska droger Nerdrogning av barn Biverkningar Våldtäkter inom psykiatrin Elchocker DOKUMENTÄRFILMER DSM, Medicinskt bedrägeri Varning: psykiatri Dödens industri Marknadsföring av vansinne Mördande vinst Den dolda fienden Dödlig utgång RÄTTIGHETER Rättigheter inom psykiatrin Informerat samtycke Grupper för mentalvårdspatienter Juridiska resurser Federal lagstiftande information ALTERNATIV Alternativ mental hälsa Jag vill sluta med psykofarmaka Alternativ för barn Kompletterande alternativ hälsa Hälsoalternativ & information AGERA Rapportera psykiatriska brott Rapportera biverkningar Bli medlem Donera Kontakta oss KORTFATTADE FAKTA OM PSYKIATRI Trots att psykiatriker framställer sig som ”auktoriteter” på sinnet och mental hälsa, så finns det ingen vetenskaplig grund för någon av psykiatrins behandlingar eller metoder. Här presenteras konkreta bevis som vederlägger ett flertal av denna pseudovetenskaps främsta anspråk och metoder. Läs Mer VERKLIG SJUKDOM KONTRA psykisk "störning" Psykiska störningar är inte medicinska sjukdomar. Det finns inga labbtester, hjärnskanningar, röntgen eller tester för kemisk obalans som kan verifiera att någon som helst mental störning är ett fysiskt tillstånd. Detta innebär inte att människor inte blir deprimerade, eller att folk inte kan uppleva känslomässiga eller psykiska påfrestningar, men psykiatrin har paketerat om dessa känslor och beteenden som ”sjukdom” för att sälja psykofarmaka. Detta är en lysande reklamkampanj, men det är inte vetenskap. Läs Mer Psykiatrins diagnostiska kriterier röstas bokstavligen fram och förs in i Amerikanska psykiatriförbundets Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM). Det man röstar fram är ett system för klassificering av symptom som är drastiskt annorlunda och främmande för allt inom den vetenskapligt grundade läkekonsten. Ingen av diagnoserna stöds av objektiva belägg för fysisk åkomma, sjukdom eller vetenskap. PSYKISKA STÖRNINGAR röstas fram PSYKIATRIN MEDGER ATT den inte har några botemedel ”Vi vet inte orsakerna [till någon psykisk sjukdom]. Vi har ännu inga metoder för att ’bota’ dessa sjukdomar.” – Dr Rex Cowdry, psykiater och chef för National Institute of Mental Health (NIMH), 1995 INGA HJÄRSKANNINGAR för psykisk sjukdom Läs Mer Psykiatriker hävdar att hjärnröntgen nu visar på förändringar i hjärnan som ”bevisar” att mentala störningar, såsom schizofreni och depression, är hjärnbaserade. Det finns inga vetenskapliga bevis för detta: det som kvarstår är det ”finstilta” i studierna: ”tyder på”, ”måhända” och ”förhoppningsvis”. Läs Mer Läs Mer BIVERKNINGAR för psykatriska medel Psykiatriker kan inte förutsäga vilka negativa biverkningar du riskerar att råka ut för, eftersom inte en enda av dem vet hur deras preparat fungerar. Psykofarmaka avslöjas alltmer till att vara kemiska gifter som kan döda. Psykiatriker hävdar att deras psykofarmaka räddar liv, men enligt deras egna undersökningar fördubblar dessa medel risken för självmord. INGE GENETISKA BEVIS på psykiska sjukdomar ”Inga anspråk på en gen för något psykiatriskt tillstånd har stått sig genom tiderna, trots allmän felinformation.” – Dr Joseph Glenmullen, psykiater vid Harvard Medical School Läs Mer

 • KMR Sverige — Min dotter Ehline

  OM PSYKIATRIN Sanningen om psykiatri Kortfattade fakta Fallberättelser Viktig information Broschyrer Psykiatriska droger Nerdrogning av barn Biverkningar Våldtäkter inom psykiatrin Elchocker DOKUMENTÄRFILMER DSM, Medicinskt bedrägeri Varning: psykiatri Dödens industri Marknadsföring av vansinne Mördande vinst Den dolda fienden Dödlig utgång RÄTTIGHETER Rättigheter inom psykiatrin Informerat samtycke Grupper för mentalvårdspatienter Juridiska resurser Federal lagstiftande information ALTERNATIV Alternativ mental hälsa Jag vill sluta med psykofarmaka Alternativ för barn Kompletterande alternativ hälsa Hälsoalternativ & information AGERA Rapportera psykiatriska brott Rapportera biverkningar Bli medlem Donera Kontakta oss MIN DOTTER EHLINE Min dotter Ehlines panikångest kom när hon var 14-15 år. Då började hon med självskadande beteende som höll i sig i flera års tid för att döva smärtan. Sen övergick det även till att döva smärtan med mat och då började hon gå upp i vikt. Hon slutade på 125 kg. Då vart hon mer sjuk i ångesten och paniken, då började depressionen ta över. Återgå till Fallberättelser "Patienten som haft kontakt med psykiatrin från och till. Har problem med ångest, depression, självskadebeteende, sömnstörning." — Ehlines läkare Men panikångesten vart inte bättre hon blev sjukare så då blev det tabletter som tog över hennes ångest eftersom läkaren skrev ut så många beroendeframkallade läkemedel eftersom hon inte kunde döva ångesten i mat blev det i tabletter och psyk gav henne tabletter så då fick hon möjlighet att döva smärtan med dom. Hjälpen hon fick inom psyk var helt klart dålig, hon fick ingen bra hjälp alls fick bara massa tabletter. Var det deras lösning på att få bort min dotters panikångest och depression? Ehline skrev ett brev bara några dagar innan hon valde att ta en överdos av främst av läkemedel som psykiatrin skrivit ut samma dag som hon skrev brevet. Vi har valt att skriva ut vissa delar från brevet. Ehlines läkare låter vi gå under namnet "A". Ingen av dom medicinerna som "A" har skrivit ut är mediciner mot panikångesten, jag börjar tvivla på att hon förstår hur min panikångest fungerar. Jag har inte fått min panikångest av droger utan har haft det sen 14 års ålder, dom första åren var det mest att jag skar mig i armarna och åt mat. Sen blev det bara värre och värre. 1996 åkte jag första gången till psyk efter att jag skurit mig. Nu har jag inte ätit värktabletter på 5 veckor och jag känner ingen längtan heller. Det jag blir förbannad på är att "A" inte ser skillnaden på mitt värktabletts missbruk och att jag har lidit av panikångest i 17 år. Jag blir arg, ledsen och förtvivlad när hon inte ser skillnaden. Har också pratat med St Göran och Huddinge skjukhus om att dom tycker jag har blivit felbehandlad. Tycker också att hon ska försöka lyssna på vad jag säger men hon gör inte det har försökt att vi ska träffas 1 gång i veckan för att följa upp alla mediciner hon ger mig men då säger hon istället att hon ringer mig om allt mellan 3 - 6 veckor, och om jag känner att medicinen inte hjälper får jag ringa och tjata ibland upp till 2 veckor och då ska jag sitta och må piss och vara helt upp&ner! eftersom jag inte kan vända mig någonstans för att få hjälp eftersom hon tydligen kan ringa upp min vårdcentral och St Göran. Och har "A" gått hem eller är ledig får jag vänta på att hon ska komma tillbaka eller behagar och ringa. För ingen annan uppe på psyk kan göra något. Jag vill bara få rätt behandling och att min panikångest ska ge med sig. "A" hotar också med att om jag tar någon annan medicin ska hon skriva av mina sömntabletter. Det känns som om jag är motarbetad i allt när det gäller henne. Hennes otrevlighet har tagit hårt på mitt psyke. Hon har även varit otrevlig mot min vännina och kastat luren i örat på henne. Jag har känt mig som en försökskanin med alla konstiga tabletter hon skrivit ut, har haft biverkningar och hallisar. Som Ehlines mamma har Ehlines bortgång tagit mig hårt, saknar mig dotter. Har fått så ont i kroppen, har fått hjärtsvikt av sorgen. Kan inte förstå att sånt här händer inom psykvården så många gånger Ehline ringde mig och mådde dåligt. Och jag ringde psyk eftersom dom aldrig ringde upp min dotter, Ehline skulle levt idag om hon hade fått rätt hjälp. Det enda hon ville var att bli frisk från sin ångest och depression. Var med min dotter på ett möte den 6/9 och psykläkaren som min dotter hade då kom vi fram till att Ehline inte skulle få några tabletter men 10 min efter så ringde hon min dotter och så fick hon tabletter iallafall. Och det var tabletterna som tog hennes liv. "Detta får inte hända att patienter som lider så svårt av sin ångest och depression. tar sitt liv för att psykiatrin är så dålig. Måste hända nått! Den skördar många liv idag." Hon kommer alltid vara saknad och älskad. Hon finns i alla våra hjärtan. Mamma, Lucas, Pontus, Christoffer, Therese, Frida och vännerna.

 • KMR Sverige — Nerdrogning av barn

  OM PSYKIATRIN Sanningen om psykiatri Kortfattade fakta Fallberättelser Viktig information Broschyrer Psykiatriska droger Nerdrogning av barn Biverkningar Våldtäkter inom psykiatrin Elchocker DOKUMENTÄRFILMER DSM, Medicinskt bedrägeri Varning: psykiatri Dödens industri Marknadsföring av vansinne Mördande vinst Den dolda fienden Dödlig utgång RÄTTIGHETER Rättigheter inom psykiatrin Informerat samtycke Grupper för mentalvårdspatienter Juridiska resurser Federal lagstiftande information ALTERNATIV Alternativ mental hälsa Jag vill sluta med psykofarmaka Alternativ för barn Kompletterande alternativ hälsa Hälsoalternativ & information AGERA Rapportera psykiatriska brott Rapportera biverkningar Bli medlem Donera Kontakta oss "Psykiatrin ödelägger ungas liv; 'psykiatrisk propaganda' när det gäller barn och utbildning har duperat både välmenande föräldrar, lärare och politiker, så att det som faktiskt är fullt normalt bland småbarn inte längre betraktas som normalt, utan som en psykisk 'sjukdom' eller 'störning'." Jan Eastgate, internationell ordförande, Kommittén för Mänskliga Rättigheter SVEKET MOT VÅRA MEST SÅRBARA - Tidningsartiklar basunerar ofta ut den nutida psykofarmakologiska forskningens nya "underverk" vid behandling av småbarns inlärning och emotionella "problem" och "oförmågor". De verkar förnuftiga. De låter övertygande. Än en gång besegrar vetenskapen den materiella världen till gagn för mänskligheten. Vem skulle kunna ha något emot att ge dem som har det svårt möjligheten att leva ett normalt liv? Jo, det skulle Daniels föräldrar ha! Liksom Corys föräldrar! De skulle argumentera mot detta häftigt och våldsamt. Och med uppskattningsvis 17 miljoner skolbarn världen över som sägs lida av psykiska störningar som gör det nödvändigt att hålla dem i en kemisk tvångströja av tunga personlighetsförändrande psykiatriska droger, är de långt ifrån ensamma. Vilka är Daniel och Cory? Och varför protesterar deras föräldrar? Jo, de är barn som, på grund av s.k. "mirakeldroger", inte bara har berövats möjligheten att leva ett normalt liv. På grund av drogerna så lever de tragiskt nog inte längre. Ta och granska det ovanstående lite noggrannare. Fundera lite på flera av orden och hur de används. Ta till exempel ordet "normalt". Du har förmodligen en egen idé om vad det innebär att leva ett normalt liv. Innefattar det konsumtion av beroendeframkallande, personlighetsförändrande och potentiellt farliga droger? Innefattar det ett totalt beroende av dessa droger för att förbli normal? Vad sägs om ordet "läkemedel"? Känner du dig bättre till mods genom att trolla fram bilden av någon välgörande hostmedicin ordinerad av en snäll husläkare? Inget kan vara längre från sanningen. Psykiatriska läkemedel är mycket starka, vanebildande droger. Termen "vetenskaplig" används ofta inom psykiatrin för att ge legitimitet åt deras uttalanden. Enligt World Book Dictionary betyder det "systematisk, noggrann, exakt". Vetenskaplighet har inget med psykiatri att göra, och faktiskt inte heller något med dess kusin, psykologi, att göra. Problemet är att deras internationella propaganda när det gäller barn och utbildning har duperat både välmenande föräldrar, lärare och politiker, så att det som faktiskt är fullt normalt bland småbarn inte längre betraktas som normalt, utan som en psykisk "sjukdom" eller "störning". Och vidare påstår man att det "drabbade" barnet kanske endast kan klara sig igenom svårigheterna med hjälp av fortsatt tung medicinering från mycket tidig ålder. ATT GE DROGER TILL BARN Varning: Innan du slutar att ta psykiatriska droger, sök alltid hjälp och råd av en kompetent, icke-psykiatrisk läkare. I motsats till den psykiatriska åsikten är barn inte "försöksdjur", de är mänskliga varelser som i kraft av sin ungdom har rätt att förvänta sig skydd, omvårdnad och möjlighet att uppnå sin fulla potential. Detta kan förvägras dem genom de begreppsmässiga och kemiska tvångströjor som psykiatrins diagnoser och droger utgör. KMR erbjuder information som annars inte är lättillgänglig för föräldrar och andra berörda. Barnen är vår framtid. Det är inget mindre än hela vår framtid som står på spel här. "Barnpsykiatriker är en av de farligaste fiender som inte bara barn kan ha, utan även vuxna... De måste avskaffas." - Dr. Thomas Szasz, Professor emeritus i psykiatri 1997 KMR:s REKOMMENDATIONER Du har rätt att vägra att låta ditt barn utsättas för psykologiska eller psykiatriska frågeformulär, tester eller bedömningar i skolan. Om ditt barn har varit föremål för psykologisk/psykiatrisk undersökning utan din vetskap eller har blivit drogat och skadat under tvång, konsultera då en jurist för att undersöka möjligheten att väcka åtal eller inlämna en stämningsansökan. Stäm upphovsmännen till frågeformuläret, och om de är psykologer och psykiatriker, deras utbildningsinstitutioner och förbund. Alla psykiatriker och psykologer måste avskiljas från alla undervisningssystem, och deras tvingande och icke fungerande metoder skall inte finansieras av allmänna medel. Varning: Innan du slutar att ta psykiatriska droger, sök alltid hjälp och råd av en kompetent, icke-psykiatrisk läkare.

View All
bottom of page