top of page

WHO:s nya riktlinjer för mental hälsa fördömer tvångsmässiga psykiatriska metoderDetta är bland det största som hänt inom psykiatrin sedan filmen Gökboet orsakade närmast totalt nedläggning av elchocker.

WHO lanserade nyligen sina riktlinjer om tvång inom psykiatrin.

KMR kräver att regering och myndigheter nu förbinder sig till WHO:s vägledningar och aktivt verkar för nollvision vad gäller tvång inom psykiatrin.

Var 30:e sekund blir någon ofrivilligt inlagd på ett psykiatriskt sjukhus globalt sett.

WHO introducerar nu även ansvarsskyldighet för vårdande personal vilket äntligen ger patienter och anhöriga möjlighet till upprättelse.

Detta är den största chansen vi haft till att börja reformera en fullständigt misslyckad och tvångsinriktad psykiatri.


”Ansvarsskyldighet är en viktig komponent inom ramverket för mänskliga rättigheter. Utan ansvar saknar mänskliga rättigheter efterlevnad och görs meningslösa.”

– WHO:s utkast till vägledning om mental hälsa, mänskliga rättigheter och lagstiftning.


Psykiatrisk tvångsvård har en direkt negativ upplevelse för patienten visar även en ny rapport i Sverige. Den får därför en helt motsatt effekt jämfört med frivillig inläggning som förespråkas. Det ligger helt i linje med WHO:S vägledningar om hur detta skall hanteras. *


Nedanstående text av KMR:s internationella huvudorganisation Citizens Commission on Mental Health (CCHR) i USA, belyser de viktigaste punkterna i WHO:s rapport. KMR:s kontor i Brüssel har även varit delaktig med förslag till utredningen. 18 september 2023 Uppdaterad 9 oktober 2023


Den 9 oktober 2023 utfärdade Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) sin vägledning om mental hälsa, mänskliga rättigheter och lagstiftning, med rekommendationer för att eliminera tvångsmässiga metoder för mental hälsa. [1] CCHR applåderar riktlinjerna, som dess europeiska kontor bidrog till och CCHR Int deltog även vid dess lansering. Många av de föreslagna reformerna behöver snarast implementeras över hela världen, där patienter tvingas genomgå elektrochock och tvingas ta psykofarmaka och hålls fängslade i psykiatriska anläggningar där dåliga förhållanden äventyrar deras liv. CCHR/KMR har dokumenterat ett flertal dödsfall genom tvång. Riktlinjerna uppmanar regeringar att "förbinda sig genom lag till en ’nollvision av tvång.”

CCHR-forskning uppskattar att globalt sett, så blir någon ofrivilligt inlagd på ett psykiatriskt sjukhus var 30:e sekund.


I USA överträffade ofrivilliga psykiatriska interneringar befolkningstillväxten med i genomsnitt 3 till 1 de senaste åren, enligt David Cohen, professor i social välfärd vid Luskin School i Kalifornien. [2] En studie publicerad i The American Journal of Psychiatry som citerar siffror från 2014 tyder på att ofrivilliga sjukhusvistelser står för 54 % av inläggningarna i psykiatriska slutenvårdsmiljöer. [3] CCHR säger att det är viktigt att notera att när den väl har begåtts kan en individ tvingas genomgå skadlig behandling, utan att någon att vända sig till.


KMR/CCHR har gett ut ett häfte om ”Dödliga tvångsmetoder” som historiskt beskriver ”psykiatrins terapeutiska övergrepp” (se bild).


I juni 2022 utfärdade WHO och FN:s OHCHR det banbrytande utkastet till vägledning för att skydda de mänskliga rättigheterna för människor i det mentala hälsosystemet och utfärdade den slutliga riktlinjen i oktober 2023. Den är avsedd som en resurs för regeringar som överväger lagstiftningsåtgärder för att stödja omvandlingen av hälsosystemen av mental hälsa för att kunna anpassa sig till internationell lag om mänskliga rättigheter. [4] CCHR:s europeiska kontor lämnade in synpunkter på riktlinjerna, som erkänts av WHO. [5]


"Tvång förblir en kärnkomponent i befintliga lagar om mental hälsa över jurisdiktioner och är ett stort problem", säger vägledningsrapporten. "Sådana metoder kan inkludera ofrivillig sjukhusvistelse, ofrivillig medicinering, ofrivillig elektrokonvulsiv terapi (ECT), avskildhet och fysisk, kemisk och mekanisk fasthållning." [6] Vidare, "Tvång kan tillfoga en person allvarlig smärta och lidande med långvariga fysiska och psykiska hälsokonsekvenser, vilket kan hindra återhämtning och leda till betydande trauma och till och med död." Sådan " praxis inom psykvården kränker rätten att bli skyddad från tortyr eller grym, omänsklig och förnedrande behandling, vilket är en rättighet som inte kan frångås [kan inte kränkas]." [7]


KMR har tidigare gett ut ett häfte om ”Dödliga tvångsmetoder” inom psykiatrin (se bild).


Jan Eastgate, ordförande för CCHR International, säger att riktlinjerna är ett av de starkaste dokumenten någonsin för att fördöma vad WHO kallar "de skadliga effekterna av institutionalisering, överbetoningen av biomedicinska tillvägagångssätt och behandlingsalternativ och användningen av ofrivilliga psykiatriska ingrepp."

I USA tar 76,9 miljoner amerikaner psykiatriska droger. [8] Rapporten belyser hur denna biomedicinska modell "fungerar till nackdel för andra holistiska och personcentrerade och rättighetsbaserade tillvägagångssätt och strategier." [9]


I en annan riktlinje 2021 citerade WHO tidigare chefen för National Institute for Mental Health, Thomas Insel, som medgav, att trots att 20 miljarder dollar spenderades på forskning om mental hälsa, inklusive biomedicin, hade det inte "flyttat nålen för att minska självmord, minska sjukhusvistelser" eller " förbättra återhämtningen." [10] "Ett fördömande erkännande av misslyckande", säger Eastgate, "som härrör från den ovetenskapliga grunden för psykiatriska diagnoser och oanvändbara biomedicinska behandlingar i ett system fyllt av missbruk som framställts som "psykiatrisk vård."


Riktlinjerna fördömer vanliga tvångsmetoder som "tvångsmedicinering, avskildhet och begränsningar." Dödsfall i fasthållande i USA har varit huvudnyheter i flera år, särskilt efter Cornelious Fredericks död, en 16-årig afroamerikansk pojke den 1 maj 2020. Han hölls brutalt fast i den nu stängda Lakeside Academy, ett beteendeanläggning i Michigan eftersom han hade kastat en smörgås på golvet. En rättsläkare bedömde döden som ett mord. [11] Det chockerande dödsfallet för ett 7-årigt fostervårdsbarn, Ja'Ceon Terry, efter att han hållits fast på Brooklawn psykiatriska boendecenter i Louisville, Kentucky den 17 juli 2022, exemplifierade patientmisshandel. Rättsläkaren bedömde aven att hans död var mord. [12]


Riktlinjen rekommenderar: " En person får inte administrera eller utföra på en annan person något av följande:

(a) djupsömnterapi;

b) insulinkomaterapi;

(c) psykokirurgi

(d) alla andra operationer eller behandlingar som föreskrivs i förordningar.” [13]

Jan Eastgate, dåvarande ordförande för CCHR i Australien avslöjade och fick slut på dödlig djupsömnterapi – ofta en kombination av komaproducerande psykofarmaka och elektrochock – förbjuden med straffrättsliga påföljder om den administrerades, men den är ännu inte globalt förbjudet.


Den erkänner också vad amerikanska psykiatriker vägrar att erkänna – att ECT orsakar hjärnskador. Rapporten insisterar på att "ECT inte rekommenderas för barn, och därför bör detta förbjudas genom lagstiftning." [14] Men i USA har barn i åldrarna 5 eller yngre blivit utsatta för ECT, vilket CCHR dokumenterat.


I augusti 2022, till åminnelse av WHO:s utkast till riktlinjer för 2021, publicerade CCHR ett " MEMORANDUM: The Need for Human Rights in Mental Health Laws to End Coercive Psychiatric Practices & Abuse" på sin webbplats. [15] En resolution som åtföljer den, som läsare kan skriva under och vidarebefordra till sin lagföreträdare som kräver reformer, pekar på en rapport från Harvard Law School Project on Disability i USA från 2022 som förstärkte vad WHO säger: "Institutionella mentala hälsomiljöer, såsom statliga - driva psykiatriska sjukhus, rutinmässigt använda tvångsformer av "behandling" som är outhärdliga i andra sammanhang." [16]


USA har ratificerat FN:s konvention mot tortyr (CAT) och antagit den i inhemsk lag, men har misslyckats med att skydda amerikaner från tortyr i psykiatriska anläggningar. FN:s särskilda rapportör mot tortyr uttalade: ”Det är väsentligt att ett absolut förbud mot alla tvångsåtgärder och åtgärder utan samtycke, inklusive återhållsamhet och isolering av personer med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar, bör gälla på alla platser där frihetsberövandet sker, inklusive i psykiatriska och sociala vårdinstitutioner.” [17]


Riktlinjerna uppmanar också regeringar att se till att patienter har rätt att "vägra eller välja en alternativ medicinsk behandling" och att juridiskt binda sjukhus, psykiatriker och läkare att följa patienterna, "förhandsplaneringsalternativ", även kallade Avancerade direktiv eller boende för att förhindra påtvingad oönskad behandling. CCHR har gjort "Psychiatric Living Will" tillgängligt på sin webbplats .


CCHR berömde WHO:s rapportens uppmaning till ansvarsskyldighet för utan den, "saknar mänskliga rättigheter efterlevnad och görs meningslösa." CCHR har länge krävt straffbarhet och riktlinjerna noterar: "När en lag överträds bör lagstiftningen tillhandahålla effektiva civila, administrativa eller straffrättsliga sanktioner och skadestånd." Så sker inte inom psykiatrin och CCHR har alltid krävt att psykiatrin skall under lagen.

Eastgate tillägger: "Behovet av sådana riktlinjer är en fördömande anklagelse om det psykiatriska systemets misslyckande med att skydda patienters mänskliga rättigheter och behovet av att dess rekommendationer antas och verkställs."


Nya riktlinjer skapar mänskliga rättigheter


Följande sammanfattar några av de viktigaste punkterna i utkastet till riktlinjerna:


Avsluta och förbjuda tvångsmetoder

 • "Tvång är skadligt när det gäller både fysisk och mental hälsa... När våld, tvång och övergrepp förekommer inom psykvården misslyckas inte bara tjänsten med att hjälpa människor utan de förvärrar de ursprungliga svårigheterna genom att retraumatisera människor som använder tjänsten.”

 • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD), som i grunden utmanar långvarig praxis inom mentalvårdssystem, förbjuder tvångsmetoder. Det kräver en omvandling av sättet att tillhandahålla mentalvårdstjänster så att alla personer kan utöva sin rätt att ge fritt och informerat samtycke för att acceptera eller avslå behandling i mentalvårdssystem. "Förnekande av juridisk kapacitet, tvångsmetoder och institutionalisering måste upphöra och ersättas av samhällsbaserade tjänster och stöd som möjliggör fullt utövande av mänskliga rättigheter."

 • "Det finns begränsade bevis för att stödja framgången med tvång för att minska risken för självskada, underlätta tillgången till behandling eller skydda allmänheten. Att förutsäga självskada eller risk att skada andra innan faktum, förutom att det är etiskt tveksamt, är extremt svårt ... det finns få bevis för att riskbedömningsverktyg och tvångsbehandling för mental hälsa förhindrar självmord."

 • "För att säkerställa ett fullständigt paradigmskifte bort från tvång inom psykvården kan lagstiftning förbjuda alla ofrivilliga åtgärder och föreskriva att alla tjänster, öppenvård eller slutenvård, implementerar icke-tvångsåtgärder."

 • ”Det finns bevis för att lagändringar kan bidra till att förhindra ofrivilligt engagemang och styra det mot ett avskaffande. Till exempel, i Mexiko, fastställer den allmänna hälsolagen, som ändrades 2022, att all mentalvård och sjukhusvistelse måste utföras på frivillig basis; avskildhet, begränsningar eller andra metoder som utgör grym, omänsklig eller förnedrande behandling är förbjudna.” (s. 66) "Detta betyder att ofrivillig sjukhusvistelse och behandling inte längre är tillåten i Mexiko."

 • "Men nyligen betonade FN:s särskilda rapportör att påstådda 'välvilliga' syften, såsom 'medicinsk nödvändighet', 'omskolning' … inte rättfärdigar tvångsåtgärder eller diskriminerande metoder och kan utgöra tortyr. Det finns en omedelbar internationell skyldighet att avsluta dessa metoder."

 • "Lagstiftningen om psykisk hälsa måste därför ta en ny riktning bort från det snäva traditionella "biomedicinska paradigm" som har bidragit till tvångsmässiga och begränsade miljöer inom mentalvården."

 • "Användningen av tvångsåtgärder inom alla mentalvårdstjänster är förbjuden, inklusive medicinska och icke-medicinska insatser utan informerat samtycke, användning av isoleringsrum och kemiska och mekaniska begränsningar och restriktioner för fri rörlighet inom hälso- och sjukvården... Bojor, kedjor, avskildhet, begränsningar och alla andra former av våld och övergrepp mot en person med psykiska tillstånd och psykosociala funktionshinder i samhället är förbjudna.”

 • "Utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna och skador orsakade av mentala

 • hälsosystem, och som möjliggörs av lagar om mental hälsa, har lett till ett arv av trauma som påverkar många individer och samhällen, och sträcker sig över generationer. Det strukturella våldet och den skada som utövas genom och underlättas av lagar om mental hälsa är i själva verket former av historiskt trauma.”


Rättigheterna sträcker sig till gemenskapens "behandling"

 • ”I många länder har vårdbeställningar införts som ett sätt att minska behovet av sjukhusvistelse. Beslut om behandling i samhället är rättsliga beslut som utfärdas av domstolar som ger tjänsteanvändare mandat att fortsätta poliklinisk medicinering och behandling för psykisk hälsa.

 • Överväldigande bevis tyder dock på att behandlingsorder från samhället inte fungerar; Det finns inga bevis för att sjukhusvistelsen minskat eller fördelar för personer som använder mentalvårdstjänster." (min kursivering)

 • "Tvång inom samhället, inklusive boja, bör förbjudas enligt lag... I Indonesien anser lag nr 18 från 2014 om mental hälsa att boja som ett brott.”


Informerat samtycke och avancerade direktiv

 • “ Tvångsmetoder kränker en persons rätt till frihet och säkerhet, vilket är en grundläggande mänsklig rättighet. De strider också mot rätten till fritt och informerat samtycke och, mer generellt, rätten till hälsa.”

 • ”Alla personer ska kunna utöva sin rätt att ge fritt och informerat samtycke för att acceptera eller avslå behandling inom mentalvårdssystem. Förnekande av rättskapacitet, tvångsmetoder och institutionalisering måste upphöra.”

 • ”Rätten till fritt och informerat samtycke är en grundläggande del av rätten till hälsa. Den omfattar rätten att samtycka till, vägra eller välja en alternativ medicinsk behandling .” [understrykning tillagd] "... ingen mentalvårdsbehandling ska ges utan fritt och informerat samtycke."

 • "Även om flera länder har skärpt sina kriterier för att tillåta ofrivilliga åtaganden, har priserna inte sjunkit; snarare ökar de, även inom välresursernade mentalvårdssystem. I en studie som genomfördes mellan 2008 och 2017 fann man att 11 av 18 länder som rapporterade data upplevde en ökning av antalet ofrivilliga sjukhusvistelser med upp till 8,45 %."

 • "Lag kan förbjuda ersättande beslutsfattande vid tillhandahållande av psykisk vård och stöd. Detta inkluderar att upphäva de bestämmelser som gör det möjligt för vårdnadshavare och familjemedlemmar att fatta beslut för personer som får psykisk vård eller stöd, samt att eliminera alla fall där lagen tillåter den behandlande läkaren att besluta för personen i deras "bästa intresse". Lagen kan också uttryckligen förbjuda hälso- och sjukvårdspersonal att fatta beslut utan personens informerade samtycke (se avsnitt 2.3.4) och underlätta tillgången till underbyggt beslutsfattande.”

 • ”Alla insatser och tjänster inom psykisk hälsa ska tillhandahållas på grundval av personers fria och informerade samtycke. Inte i någon situation får internering, sjukhusvistelse eller behandling genomföras mot personens vilja.”

 • "Fritt och informerat samtycke krävs innan någon mentalvårdsingripande eller behandling. Fritt och informerat samtycke kan inte ersättas av en tredje part.”

 • "Länder kan anta en högre standard för informerat samtycke till psykofarmaka med tanke på deras påträngande natur och potentiella risker för skada på kort och lång sikt."

 • Lagstiftningen bör anta förhandsdirektiv. "Förskottsplaner kallas ibland för "förhandsdirektiv" eller "levande testamente", som "ger individer att uttrycka sin vilja och preferenser innan de behövs...."

 • De måste implementera program för att hjälpa patienter att dra sig tillbaka från psykiatriska droger och för hälsomyndigheter att årligen rapportera "tillgängligheten av program för att avbryta psykotropa läkemedel."

 • Lagstiftningen bör ”kräva att medicinsk personal informerar om tjänsteanvändarnas rätt att avbryta behandlingen och att få stöd för det. Stöd måste ges för att hjälpa människor att på ett säkert sätt dra sig tillbaka från drogbehandling.”


Elektrochock orsakar skada

 • Rapporten erkänner de hjärnskadliga effekterna av ECT och den "betydande kontroversen" som omger dess användning: "I Slovenien och Luxemburg är ECT inte tillgängligt; och i många länder har det skett en dramatisk minskning av dess användning. Dessutom finns det uppmaningar att överväga att helt förbjuda ECT”, vilket CCHR insisterar på bör ske.

 • "Om det är tillåtet får ECT endast administreras med informerat samtycke från den berörda personen. Internationella människorättsstandarder är mycket tydliga att ECT utan samtycke kränker rätten till fysisk och mental integritet och kan utgöra tortyr och misshandel. Personer som erbjuds ECT bör också göras medvetna om alla dess risker och potentiella kort- och långsiktiga skadliga effekter, såsom minnesförlust och hjärnskador."

 • "ECT rekommenderas inte för barn, och därför bör detta förbjudas genom lagstiftning."

 • "Terapier och interventioner för att förändra en persons sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck är förbjudna."


Förbud mot avskildhet och begränsningar

 • "Det finns en växande konsensus om att alla former av återhållsamhet och avskildhet inom mentalvården bör elimineras... Inte bara strider avskildhet och återhållsamhet mot internationell lag om mänskliga rättigheter, användningen av dem är oförenlig med en återhämtningsmetoder, motverkar syftet med vården och kan leda till fysisk och psykisk skada, till och med döden.”

 • Som svar på farhågor om att använda begränsningar som leder till skada och dödsfall, bör lagstiftningen "förbjuda användningen av avskildhet och begränsningar i någon vård- eller socialvårdsinrättning."

 • – Tvång sker även utanför sjukhus inom samhällsbaserade mentalvårdstjänster, boenden, familjehem och samhället i stort. Bruket att boja personer som upplever intensiv ångest eller ovanliga uppfattningar har dokumenterats i olika länder.”

 • "I Indonesien anser lag nr 18 från 2014 om mental hälsa att boja som ett brott."

 • ”Användning av tvångsmedel inom hälso- och sjukvården är förbjuden. Detta inkluderar

 • medicinska och icke-medicinska interventioner utan fritt och informerat samtycke; användningen av isoleringsrum och kemiska och fysiska begränsningar; och restriktioner för den fria rörligheten."

 • "Fjädrar, kedjar, avskildhet, begränsningar och alla andra former av våld och övergrepp mot en person med psykiska tillstånd och psykosociala funktionsnedsättningar i samhället är förbjudna."

 • Detta beror på att "Avskildhet eller isolering och användning av begränsningar, inklusive kemiska begränsningar, ofta används som ett sätt att framtvinga efterlevnad av behandling och medicinering."

 • På grund av deras förbud bör alla episoder av kemisk och fysisk begränsning och avskildhet registreras och göras tillgängliga för det oberoende övervakningsorganet.”


Biomedicinsk-läkemedelsmodellen ogenomförbar — Psykotropa droger

 • "... kränkningar av mänskliga rättigheter fortsätter att förekomma inom mentalvårdsmiljöer. Det finns en övertro på biomedicinska metoder och behandlingsalternativ och slutenvårdstjänster...."

 • Lagar bör "övergå från en snäv betoning på biomedicinska tillvägagångssätt mot en mer holistisk och inkluderande förståelse av mental hälsa."

 • "Legitimeringen av civilt engagemang medborgerligt engagemang har bidragit till att höga andelar människor har tagits in på och bor på institutioner, tolererat diskriminering och kränkningar av mänskliga rättigheter, förankrade barriärer och försummade reformer...."

 • "Sjukvårdspersonal har skyldighet att informera personer som använder mentalvårdstjänster om möjliga risker, skador och biverkningar på kort, medellång och lång sikt som är förknippade med användningen av de föreslagna psykofarmaka och om rätten att inleda en process för avbrytande och att få stöd för att göra detta på ett säkert sätt.”

 • Lagstiftningen bör ”kräva att medicinsk personal informerar om tjänsteanvändarnas rätt att avbryta behandlingen och att få stöd för det. Stöd måste ges för att hjälpa människor att på ett säkert sätt dra sig tillbaka från drogbehandling.”

 • "Hälsomyndigheten ska regelbundet rapportera tillgången till avbrottsprogram för psykofarmaka."

 • "Psykisk hälsovård måste göra bestämmelser för ett register över biverkningar med en tydligt definierad procedur för rapportering och en väldokumenterad process för att ta itu med biverkningar."


Yrkesansvar och straffrättsligt ansvar

 • ”Ansvarsskyldighet är en viktig komponent i ramverket för mänskliga rättigheter. Utan ansvarighet saknar mänskliga rättigheter efterlevnad och görs meningslösa. Regeringar och andra aktörer är

 • ansvariga gentemot rättighetsinnehavarna, och mekanismer måste upprättas för att definiera tydliga ansvarsområden, för att mäta och övervaka framsteg och för att engagera sig med rättighetsinnehavare för att förbättra beslutsfattandet."

 • Tillgången till rättslig prövning för personer med psykiska tillstånd och psykosociala funktionsnedsättningar har ofta begränsats, vilket påverkar deras rätt till en rättvis rättegång och förvägrat dem möjligheten att bestrida godtyckliga frihetsberövanden, tvångsbehandling och övergrepp inom psykvården. Exempel inkluderar lagar som begränsar en persons rätt att lämna in ett klagomål eller ställas inför rätta; avledning från kriminella, civila och administrativa processer som leder till frihetsberövande, tvångsbehandling och institutionalisering; brist på trovärdighet; ineffektiva botemedel; och brist på rättshjälp.”

 • "Tillgång till rättvisa är också nyckeln till ansvarsskyldighet. Det gör det möjligt för personer som interagerar med mentalvårdstjänster att utmana kränkningar av mänskliga rättigheter och att upprätthålla rättigheter, inklusive rätten till ett effektivt rättsmedel... Effektiva rättsmedel innebär också skyldigheten att utreda och ställa dem som är ansvariga inför rätta, att ställa dem till svars, bekämpa straffrihet och förhindra upprepning av kränkningar.”

 • "När en lag överträds bör lagstiftningen tillhandahålla effektiva civila, administrativa eller straffrättsliga sanktioner och skadestånd. Sådana påföljder bör stå i proportion till brottens allvar, skadans allvar och omständigheterna i varje fall. Det är upp till varje land att fastställa systemet för hälso- och icke-hälsorelaterade brott och påföljder."

 • ”Lagstiftningen om yrkesansvar har viktiga konsekvenser för mental hälsa. Även om yrkesansvar för medicinsk felbehandling kan bidra till att säkerställa att vårdgivare uppfyller en adekvat vårdstandard och respekterar människors rättigheter, kan otillräcklig ansvarsreglering hämma ansträngningar för att eliminera tvångsmetoder inom mentalvården.”

 • "...arbetet av övervaknings- och ansvarighetsorgan, såsom domstolar, nationella människorättsinstitutioner och övervakningsorgan, med deltagande av personer med levd erfarenhet, bidrar till att synliggöra utmaningar för mänskliga rättigheter och främja respekten och skyddet av mänskliga rättigheter. ”

 • "Datainsamling och allmänhetens tillgång till information är också nödvändigt för att säkerställa transparens och för att möjliggöra övervakning av både civilsamhället och allmänheten."

 • "Dessutom placeras de som anses "olämpliga att ställas inför rätta" eller som förstår sina brottsliga handlingar vanligtvis på mentalvårdsinrättningar, utan vederbörlig process och under strikt regimer, ibland på obestämd tid." "Alla personer som är föremål för straffrättsliga förfaranden ska få samma behandling och ha samma möjligheter att svara på en anklagelse eller lägga fram ett försvar."


Stödja patientklagomål

 • Tjänsteanvändare bör ha "rätten att rapportera klagomål och inleda rättsliga förfaranden angående alla aspekter av psykisk vård." Detta inkluderar alla brott mot de mänskliga rättigheterna som begås...."

 • "Personer som använder stöd måste informeras om sina rättigheter och de klagomålsmekanismer som finns tillgängliga."

 • "Lämpliga mekanismer ska upprättas för att ta emot och utreda klagomål angående misshandel av en person med psykiska tillstånd och psykosociala funktionsnedsättningar i samhället och för att ge effektiv upprättelse."

 • Nuvarande och tidigare tjänsteanvändare bör ha rätt att utfärda klagomål och inleda rättsliga förfaranden angående alla aspekter av mental hälsa, inklusive behandling, beteende eller beteende. Effektiva rättsmedel bör finnas tillgängliga för att utmana alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås inom ramen för sådana tjänster, inklusive frihetsberövande, institutionalisering och andra tvångsmetoder.”

 • "Lagstiftning kan beskriva förfarandet för inlämning, utredning och lösning av klagomålsmekanismer. Sådana klagomålsmekanismer bör vara tillgängliga, lätta att använda, snabba, transparenta och effektiva. Information om klagomålsförfaranden bör spridas på ett framträdande sätt så att alla personer som använder mentalvårdstjänster, deras familjer och advokater informeras om dess relevans, tillämplighet och hur och var de ska lämna in ett klagomål.”

 • "Lagstiftning kan också säkerställa att klagomålsdomare, såsom nationella människorättsinstitutioner eller domstolar, tillhandahåller rättsmedel som är individuellt anpassade och inkluderar upprättelse och gottgörelse för den skada som lidit ... offer och överlevande bör ha rätt, när det är möjligt, till upprättelse, kompensation, rehabilitering och garantier för icke-upprepning."


Övervakningsorgan inrättade för att förhindra missbruk


Organ behöver inrättas för att övervaka övergrepp och kränkningar inom det psykiska hälsoområdet, eftersom de i slutändan kan förhindra dessa. Sådana organ bör:

 • "Utför regelbundna och oanmälda inspektioner av psykiska hälsomiljöer eller tjänster, offentliga och privata, om det anses nödvändigt. Vid sådana besök ska de ha obegränsad tillgång till alla delar av sjukvården och tjänsteanvändarnas journaler samt rätt att intervjua vem som helst i tjänsten privat.”

 • "Tillhandahålla vägledning för att eliminera tvång inom mentalvårdstjänster och övervaka implementeringen av sådan vägledning."

 • "Samla in data och statistik om tillhandahållande av tjänster, till exempel om varaktigheten av sjukhusvistelser, användningen av specifika behandlingar och insatser, fysiska komorbiditeter (samsjuklighet), självmord och naturliga eller oavsiktliga dödsfall."

 • "Övervaka utövandet av större, invasiva eller irreversibla ingrepp; se till att dessa endast genomförs med fritt och informerat samtycke; vid behov stärka skydden.”

 • "Upprätthålla register över mentalvårdsmiljöer som är ackrediterade för öppenvård och slutenvård, och skissera och upprätthålla kvalitets- och mänskliga rättighetersstandarder för sådan ackreditering."

 • "Föreslå administrativa och ekonomiska påföljder för brott mot lagstiftning, inklusive återkallande av ackreditering och stängning."


Referenser


[1] Världshälsoorganisationen, OHCHR, "Guidance on Mental Health, Human Rights and Legislation", juni 2022


[2] "Studie visar att ofrivilliga psykiatriska interneringar ökar", UCLA Newsroom, 3 november 2020, https://newsroom.ucla.edu/releases/involuntary-psychiatric-detentions-on-the-rise

[3] https://www.cchrint.org/2022/07/11/end-coercive-psychiatric-practices-against-african-americans/ ; "Ofrivilliga åtaganden: Fakturering av patienter för påtvingad psykiatrisk vård," The American Journ. of Psychiatry , 1 december 2020, https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2020.20030319

[6] Världshälsoorganisationen, OHCHR, "Guidance on Mental Health, Human Rights and Legislation", 9 okt. 2023, sid. 13

[7] Ibid. , sid. 15

[9] Op. cit ., Världshälsoorganisationen, OHCHR, "Guidance on Mental Health, Human Rights and Legislation", sid. 13

[10] https://www.cchrint.org/2021/06/11/world-health-organization-new-guidelines-are-vital-to-end-coercive-psychiatric-practices-abuse/ ; "Guidance on Community Mental Health Services: Promoting person-centred and rights-based approaches," Världshälsoorganisationen, 10 juni 2021, sid. 215, https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707

[12] https://www.cchrint.org/2022/09/30/mental-illness-awareness-week-another-restraint-another-death/ , Deborah Yetter, "7-åring dog på Kentucky ungdomsbehandling centrum på grund av kvävning, obduktionsfynd; 2 arbetare sparkade”, Louisville Courier Journal , 19 september 2022, https://www.usatoday.com/story/news/nation/2022/09/19/death-child-jaceon-terry-brooklawn-kentucky-youth- center/10428004002/

[13] Op. cit., Världshälsoorganisationen, OHCHR, "Guidance on Mental Health, Human Rights and Legislation", sid. 59

[14] Ibid., sid. 58

[16] Matthew S. Smith & Michael Ashley Stein, "When Does Mental Health Coercion Constitute Torture?: Implikations of Unpublished US Immigration Judge Decisioning Denying Non-Refoulement Protection," Fordham International Law Journal , Vol 45:5, 2022, https: //ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol45/iss5/2/, sid. 785

[17] A/HRC/22/53, "Rapport från den särskilda rapportören om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, Juan E. Méndez," Förenta nationernas generalförsamling, människorättsrådet, tjugoandra sessionen , Dagordningspunkt 3, 1 februari 2013, sid. 15, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf

 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

Commentaires


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page