Världsmentalhälsodagen – Fågel Fenix

Idag den 10 oktober är det Världsmentalhälsodagen. Ett PR-jippo för psykiatrin för att överskugga den totala bristen på resultat. Något som de faktiskt erkänner själva. Ytterst få känner till initiativtagarnas mörka historia – och vad Barbro Westerholm hade med detta att göra.


Fågel Fenix var en helig fågel hos de forntida egyptierna. När Fågel Fenix nått hög ålder bränner den sig själv på ett bål och ur detta framträder en ny Fågel Fenix i föryngrad gestalt. Det är en symbol för odödligheten. På samma sätt skulle de utpräglade nazipsykiatrikerna försvinna i slutet av kriget och återuppstå i andra identiteter på höga poster i samhället.


Massutrotning av psykiskt sjuka

Den tyska psykiatrin hade före, under och till och med efter andra världskriget utrotat över 250 000 psykiskt sjuka och förståndshandikappade och i princip tömt alla mentalsjukhus på patienter. Detta påbörjades innan kriget och judeutrotelsen och det var på eget initiativ det skedde. Dessa psykiatriker blev senare konsulter vid judeutrotelsen, experter som de redan var på massutrotning.

Projektet gick under namnet T4 (deras adress var Tiergartenstrasse 4) och var så hemligt att ytterst få känner till dess existens ens idag. Några av Tysklands mest prominenta psykiatriker ledde projektet. Man skulle rädda rasen genom att internera underlägsna varelser. Sjukhusen blev snart överfulla med ”värdelösa brödätare” som de kom att kallas. Order från T4 gick då ut till mentalsjukhusen: ”Alla värdelösa brödätare skall utrotas”. I början med svältföda, sedan med injektioner, till och med pistolskott. Men det var väldigt många patienter och det blev ett ohållbart problem.

Gaskammare kamouflerades då som duschar. Förbränningsugnar installerades och snart stod röken svart från skorstenar, elden kunde stå som kvastar ur skorstenarna.

Detta projekt skedde faktiskt utan Hitlers medgivande från början. Det var helt och hållet på psykiatrins initiativ. Den så kallade Hitlerordern ”bemyndigade” bara två namngivna läkare att avgöra eutanasi på handikappade nyfödda. Det var ingen order. Faktum är att folkets opinion gjorde att Hitler förbjöd eutanasin 24 augusti 1941. Men det hindrade inte psykiatrin, tvärtom nu tog eutanasin verkligen fart. Och till slut tömdes mentalsjukhusen. Detta fortsatte till krigets slut, och till och med efter.


World Federation for Mental Health (WFMH)

Världsmentalhälsodagen är en internationell dag för utbildning och indoktrinering av global medvetenhet om mental hälsa. Den startades 10 oktober 1992 på initiativ av en förening som kallas World Federation för Mental Health (WFMH).


Efter kriget var det så gott som inga psykiatriker vid T4 som dömdes vid Nürnbergrättegångarna. Många fortsatte som privatpraktiserande psykiatriker. Flera av de mest prominenta var med och startade WFMH. Dessa psykiatriker var direkt ansvariga för dödandet av tiotusentals barn.


Men rashygien och mental hygien hade fått en dålig klang när nazisternas grymheter uppdagades.


1948 höll därför den engelska föreningen ”International Committee for Mental Hygien” en stor kongress vid hälsoministeriet i London 1948, där den formellt etablerade sig under ett nytt namn: World Federation for Mental Health, (WFMH). Psykiatriker och psykologer från hela världen närvarade. Omkring 50 läkare, psykiatriker och psykologer från Sverige lär ha deltagit. Den blev ett internationellt samordningsorgan för nationella mentalhälso- och mentalhygieniska grupper i många länder. Förutom att man bytte namn införde man även på mötet en förändring av verksamhetens inriktning. WFMH var en privatorganisation som inte kunde kontrolleras av någon myndighet. Ett av dess syften var att uppnå ”högsta möjliga tillstånd av mental hälsa inom alla dess omfattande biologiska, medicinska, utbildnings- och sociala aspekter”. Idag är WFMH ett inflytelserikt rådgivningsorgan till WHO inom FN - alltså högst uppe i den medicinska hierarkin. De är även rådgivare till organisationer som WHO, UNESCO, UNICEF, och ILO (Internationella Arbetsorganisationen) och har kontakter och medlemsorganisationer i 150 länder.


Marianne Cederblad, vår förste barnpsykiatriker i Sverige, var ordförande i WFMH ett flertal år.


Sfph och MIND – Fågel Fenix flyger igen

En direkt underavdelning till WFMH blev Svenska föreningen för psykisk hälsa (Sfph) där riksdagens dåvarande kanslichef Tom T:son Thyblad var ordförande och Barbro Westerholm styrelseledamot i flera år. Alva Myrdal var även engagerad. Generaldirektören för Socialstyrelsen har varit ordförande. Sfph har en klart rashygienisk historia. Sfph startades år 1931 av Viktor Wigert, professor i psykiatri på Karolinska Institutet.

Sfph bytte namn till MIND år 2013, idag en av våra största opinionsbildare för psykiatri och psykisk ohälsa. MIND är med sina kampanjer till stor del orsak till att antalet människor med ”psykisk ohälsa” eskalerat. Därmed inte sagt att de skulle dela ideal med föregångaren, och de har säkert gjort en hel del nytta, men syftet tycks vara att utöka psykiatrins och Psyko Pharmas kundkrets genom att popularisera psykiska störningar, likt de flesta av psykiatrins anhörig- och patientföreningar.


Världsregering

Psykiatrin har på mindre än ett århundrade infiltrerat samhället i en global omfattning, och det har inte skett av en slump. Klara, utarbetade och uttalade planer fanns redan på 1930-talet för att skapa en världsregering med hjälp av psykiatrin – som skulle agera som ett slags ”överjag” till regeringarna. Första världskriget var över och psykiatrin ville ut från de trånga institutionerna och ta kontroll över samhället genom att infiltrera olika yrkesgrupper. Orsaken till de två världskrigen var enligt psykiatrin i WFMH familjen, kyrkan, skolan och moralen. Den 18 juni 1940 håller psykiatriker John Rawling Rees tal till Nation Council for Mental Hygien i London om hur detta skulle ske.

”Vi har gjort ett framgångsrikt angrepp på ett antal yrkeskårer. De som är lättast att angripa är naturligtvis lärarkåren och kyrkan, de svåraste är juridiken och medicinen ... Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de totalitära staterna och organisera någon slags femtekolonnverksamhet.”


Talet finns inspelat och nedskrivet. Militärpsykiater J. R. Rees var en av Englands och

kanske världens mest inflytelserika psykiatriker vid denna tid. Han blev den första ordföranden för World Federation of Mental Health (WFMH) år 1948 vilket

även blev höjdpunkten under hans karriär. Dessförinnan var han chef för Tavistock Clinic i London, enheten för psykologisk krigföring i Storbritannien.


Han valdes till förste ordförande för WFMH med det uttalade syftet:

”Principerna för mental hälsa kan inte framhävas med framgång i ett samhälle där det inte finns en progressiv acceptans av ett världsmedborgarskap. Världsmedborgarskap kan spridas vitt och brett bland allt folk genom tillämpandet av mentalhälsoprinciperna.”


Psykiatrikerna skulle snart tränga in i all ungdomsverksamhet, uppfostringsanstalter,

barnhem och skolor. Ja, de skulle även in i familjen - och splittra den. Under kongressen 1948 då WFMH bildades sade Rees följande:

”Familjen är nu ett av de främsta hindren för att förbättra den psykiska hälsan och skall därför om möjligt försvagas, för att befria individer och särskilt barn från familjelivets tvång.”