top of page

Bedräglig förskrivning av psykiatriker på en halv miljard kr av ADHD-amfetaminet Elvanse


Den här granskningen visar att det skrivits ut Elvanse för långt över 500 miljoner kronor (!) sedan 2017 i strid med gällande subventionsbeslut. Det handlar om skattemedel som förts över till läkemedelsbolaget Takeda, som aldrig skulle ha kommit bolaget till del, utan att berörda myndigheter reagerat. Det handlar alltså om institutionell korruption.

 

Avgörande delar av bedrägeriet gjordes kända redan sommaren 2023. Nu finns mer detaljerade data.

 

I kortform: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har redan 2015 beslutat att (det dyra) amfetaminet Elvanse inte ska bekostas med offentliga medel om inte (det billigare) medlet metylfenidat (Concerta, Ritalin) prövats först: ”Subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.”  (1) Men detta har inte gjorts.

 

Psykiatriker ansvariga

En förfrågan gjordes till Apoteket och Kronans apotek om apotekens ansvar vad gäller villkorligt subventionerade läkemedel. Och svaren är entydiga: ”Förskrivande läkare ansvarar för att förskriva med korrekt förmån samt ange det på förskrivningen … Apoteken har inget ansvar att villkoren uppfylls.”

Det är således förskrivande psykiatriker som är helt ansvariga för att subventionsvillkoren uppfylls. Och vi tvingas dra slutsatsen att psykiatriker lämnat falska intyganden på ett ofantligt antal recept till apoteken om att subventionsvillkoren uppfyllts. Med resultatet att aktuella läkemedelsbolag tjänat över 500 miljoner kronor som de annars inte skulle ha tjänat. Utan ingripanden från ansvariga myndigheter.

 

Jag visade omfattningen av bedrägeriet för år 2022, i juli förra året, i rapporten Läkemedelsbolag tjänade 135 miljoner på bedräglig förskrivning av amfetamin i Sverige under 2022 https://jannel.se/RapportSocialdepartementetAmfetamin135Miljoner.pdf

 

Läs gärna denna rapport innan texten nedan. (Vissa smärre uppgifter i rapporten korrigeras nedan.)

 

Rapporten gav alltså tydliga bevis på de allvarliga missförhållandena. Data i den bekräftade Riksrevisionens mer generella data från 2021. Rapporten begränsades av att den myndighet, E-hälsomyndigheten, som lämnar ut uppgifter om försäljning av läkemedel (av sekretesskäl) slår ihop enskilda preparat i läkemedelsklasser. Amfetaminen Elvanse och Attentin slogs ihop.

 

Men nu finns försäljningsdata för enskilda preparat – data nedan handlar om det storsäljande amfetaminet Elvanse, vars försäljning förra året utgjorde 49 procent av den totala försäljningen av så kallade ADHD-preparat i Sverige. Vi kan beräkna den bedrägliga förskrivningen sedan 2017. Se vidare om beräkningar i slutnot. (i) 


Vi summerar och ser att skattebetalarna sedan 2017 fått betala runt 550 miljoner i strid med de beslut som myndigheten TLV fattat om subventioner. Det här är alltså pengar som nästan uteslutande gått till läkemedelsbolaget Takeda – ett välkommet bidrag till dess redan gigantiska profiter.

 

Institutionell korruption

Det måste ha varit omöjligt för ansvariga på TLV – och för den delen, också andra inblandade myndigheter som Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och socialdepartementet – att inte känna till det här bedrägeriet, som pågått en lång tid, och bara blivit värre. Begreppet institutionell korruption ligger nära till hands. Läkemedelsbolaget Takeda kan naturligtvis inte undantas ansvaret, de har utan tvekan känt till bedrägeriet. Men psykiatrin är ytterst ansvarig för detta lagbrott.

 

Det blir, med tanke på ovanstående brott, nästan komiskt att på TLV:s hemsida läsa om myndighetens uppdrag: ”En av våra främsta uppgifter är att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet.” (2) Nästa uppgift efter ett sådant beslut vore rimligen att se till att beslutet efterföljs. Om inte, varför finns myndigheten överhuvudtaget?

 

Den 2 februari i år kom TLV:s rapport Läkemedelsbehandling av ADHD (inte tillgänglig on-line). En rapport som bekräftar uppgifterna i min rapport från 2023, (alltså ett år innan) och som med all önskvärd tydlighet visar att förskrivningen av Elvanse skett i strid med subventionsbestämmelserna, under en längre tid, och med allt högre kostnad. Som det konstateras i rapporten (s. 20): ”Nyinsättning på Elvanse överensstämmer varken med subventionsbegränsning eller behandlingsrekommendationer.”

 

Vi får i inledningen till rapporten veta att regeringen gett TLV uppdraget att ”genomföra kostnadsdämpande åtgärder för läkemedel som ingår i förmånerna”.


En utmärkt början på det vore att se till att det omfattande bedrägeriet runt Elvanse hanteras.

 

Janne Larsson

skribent/researcher

 

Referenser:

 

 

 

i Beräkningen för diagrammet ovan har gjorts på följande sätt

 

Med utgångspunkt i från Socialstyrelsen utlämnade data för 2022, kan det sägas:

87 153 personer fick Elvanse under 2022. 17 574 av dessa 87 153 personer fick Elvanse utskrivet utan att ha fått metylfenidat under de föregående 8 åren. 20 % av förskrivningen skedde alltså i strid med gällande subventionsbeslut. (Antalet 17 574 är justering av tidigare angett antal 15 260.)

 

TLV har visat i sin rapport Läkemedelsbehandling av ADHD från den 2 februari 2024, att försäljningsvärdet (Apotekens försäljningspris) för Elvanse, för 2022, uppgick till 717 miljoner kronor. (Se tabell nedan över Elvanse + Elvanse vuxen.)

 

Förmånsvärdet för vuxna (18+), alltså den del som bekostas av skattebetalarna, uppgår till 80 % av försäljningsvärdet (i beräkningen har det inte tagits hänsyn till att förmånsvärdet för barn uppgår till 100 %; de beräkningar som görs nedan är således lågt tilltagna).

 

Förmånsvärdet för Elvanse (och Elvanse vuxen) var alltså för år 2022 som följer: 0,80x717 miljoner = 574 miljoner

 

20 % av förskrivningen skedde under 2022 i strid med subventionsbeslutet, vilket ger 115 miljoner (0,20x574).

 

Vi beräknar utifrån tabellen nedan (med samma procentsats), att den bedrägliga förskrivningen under 2023 uppgick till 138 miljoner (0,80 x 0,20 x 865)

För 2021 – 97 miljoner (0,80 x 0,20 x 605)

 

Vi beräknar för åren 2017 utifrån tabellen nedan, och i avsaknad av bättre data, den lägre procentsatsen 16 %, av bedräglig förskrivning som Riksrevisionen angav i rapporten 2021 (för åren 2013-2020) och får följande summor:

 

2020 – 66 miljoner (0,80 x 0,16 x 515)

2019 – 55 miljoner (0,80 x 0,16 x 433)

2018 – 46 miljoner (0,80 x 0,16 x 358)

2017 – 37 miljoner (0,80 x 0,16 x 286)

 

Alla beräkningar är naturligtvis gjorda utifrån medelvärden, utifrån antalet personer som fått Elvanse förskrivet på ”otillåtet sätt”. Det har sina begränsningar, men är det bästa som kan åstadkommas, i avsaknad av de exakta data som ansvariga myndigheter utan svårighet skulle kunna ta fram.

 

Tabellen nedan utlämnad av TLV

 

Tabell med siffror för figuren: ”Total årskostnad per produkt”:


 

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu


Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten


 

Comments


imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page