top of page

Antidepressiva driver unga kvinnor till självmord

Nollvisionen om självmord i Sverige kapades av psykiatrin och läkemedelsbolag och ledde till en kraftigt ökad förskrivning av antidepressiva preparat främst till unga kvinnor. Preparat som sades skydda mot självmord. Och resultatet blev motsatt det regering och riksdag tänkt sig – en stark ökning av självmordstalen bland just dessa kvinnor.

”… antidepressiva medel skyddar mot depression, som är en av de viktigaste riskfaktorerna för suicid”… ”suicidalt beteende korrelerar med inadekvat förskrivning av antidepressiva medel” (1). Citatet är från Socialstyrelsens projektledare (Hedberg) i regeringsuppdraget ”att utarbeta förslag på strategier och åtgärder till ett nationellt program för suicidprevention” (2006). Och vi har den vilseledande information och falska bedömning, med vilken psykiatrin och läkemedelsbolag kapade visionen om en minskning av antalet självmord.

Den faktiska verkligheten kan skådas i den kraftigt ökade förskrivningen av antidepressiva till unga kvinnor, med det ökade antalet självmord som följd. Så här ser utvecklingen från regeringsuppdragets början ut vad gäller unga kvinnor (15-39):

Förskrivningen till unga kvinnor (15-39) har ökat med 67 % sedan 2008, från 7,2 % till 12 % av åldersgruppen. Antalet unga kvinnor som fick antidepressiva var 105 000 år 2008 och 187 000 år 2019 (en ökning i antalet kvinnor med 77 %). (Källa: Läkemedelsregistret)

Under samma tid har självmordstalen för de unga kvinnorna i åldersgruppen gått upp med 43 % (från 7/100 000 till 10/100 000). Antalet självmord i åldersgruppen har gått upp med 53 % från 102 till 157 under samma tid (se graf nedan) och har de sista två åren nått de högsta nivåerna under de senaste två decennierna. (Källa: Dödsorsaksregistret)

Socialstyrelsens vilseledande uppgifter ovan (2007) var hämtade från avhandlingen (2) av psykiatriker Göran Isacsson (1994) – under handledning av psykiatriprofessor Danuta Wasserman (sedan 1993 chef för Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, NASP, vid KI). I en artikel från samma år av Isacsson/Wasserman kunde vi läsa att ”antidepressant medication is an effective treatment for depression”, med starka krav på att många fler måste få dessa preparat, och med beräkningar om hur den ökade förskrivningen skulle komma att sänka självmordstalen – där de flesta självmord bland deprimerade kunde ”förhindras genom antidepressiv behandling” (3).

Det vi nu ser är hur den exploderande förskrivningen av antidepressiva och annan psykofarmaka lett till ökade självmordstal för alla åldersgrupper av yngre kvinnor. Vi ser motsatsen till det som Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket berättat för oss – genom sina psykiatriska konsulter, med starka band till läkemedelsindustrin. Till mörkläggningen av de faktiska förhållandena hör också att Socialstyrelsen (2016), efter starka påtryckningar från svensk psykiatri, avskaffade det obligatoriska rapporteringskravet vid självmord (per Lex Maria) (4).

Kampanjen att antidepressiva skyddar mot självmord har inget med vetenskapliga fakta att göra, den handlar bara om marknadsföring. Det är känt sedan 2004 (FDA) och 2005 (EMA) att läkemedelsbolagens samlade kliniska studier (hur manipulerade de än var) visade att antidepressiva var ineffektiva och skadliga för unga, och ökade förekomsten av självmordsbeteende jämfört med ingen behandling (placebo) (5,6). Det är genom noggrannare analyser av studierna på unga vuxna (7) och vuxna (8) bevisat att preparaten också ökar självmordsbeteendet för vuxna.

Nollvisionen om självmord kapades av psykiatrin och läkemedelsbolagen, som skapade stora profiter på den exploderande förskrivningen av psykofarmaka, och driver ett ökande antal unga kvinnor till självmord.

Referenser:

(1) Socialstyrelsen/Hedberg, brevsvar, Angående uppgift ur handlingen Förslag till nationellt program för suicidprevention, 9 januari 2007.

(2) Isacsson, Depression, Antidepressants and Suicide, A study of the role of antidepressants in the prevention of suicide, Karolinska institutet, 1994

(3) Göran Isacsson, Per Holmgren, Danuta Wasserman and Ulf Bergman, Use Of Antidepressants Among People Committing Suicide In Sweden, BMJ: British Medical Journal, Vol. 308, No. 6927 (Feb. 19, 1994), pp. 506-509 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8136668

(4) KMR, Självmord inom psykvården mörkas - Potemkinkulisser sätts upp, 22 augusti 2017, https://www.kmr.nu/single-post/2017/08/22/Självmord-inom-psykvården-mörkas---Potemkinkulliser-sätts-upp

(5) FDA, Suicidality in Children and Adolescents Being Treated With Antidepressant Medications, 15 oktober 2004, https://www.fda.gov/drugs/drugsafety/postmarketdrugsafetyinformationforpatientsandproviders/ucm161679.htm

(6) EMA,”Serotonin-specific reuptake inhibitors and serotonin-noradrenaline reuptake inhibitors”, 25 april 2005, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/SSRI_and_SNRI/human_referral_000134.jsp

(7) NYT, F.D.A. Expands Suicide Warning on Drugs, 3 maj 2007, https://www.nytimes.com/2007/05/03/health/03depress.html

(8) Hengartner MP, Plöderl M. Newer-generation antidepressants and suicide risk in randomized controlled trials: a re-analysis of the FDA database. Psychother Psychosom 2019;88:247-8. https://www.karger.com/Article/FullText/501215

______________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page