top of page

Miljardsatsningar på psykiatrin resultatslösa – närmast bedrägeri


Ett flertal rapporter visar att regeringens mångmiljardsatsningar under åren inte gett några konkreta resultat. Om psykiatrin hade fungerat borde vi inte översvämmas av folk med psykiska problem. Istället verkar det vara tvärtom – ju mer pengar vi satsar på psykiatrin, desto sjukare blir folk. På bara tio år har antalet barn och unga med psykisk ohälsa fördubblats till ca 200 000. En miljon svenskar går på antidepressiva – i ett välfärdsland!

Psykiatrin har med sina luddiga diagnoser sjukförklarat en stor del av samhället och handikappat hundratusentals människor med psykiatriska droger. Ingen blir helt frisk. Regeringens mångmiljardsatsningar på psykiatrin de senaste 20 åren har varit misslyckade. Pengarna har mer eller mindre förskingrats från patienterna.

Närmare tre miljarder har betalats ut bara sedan 2016. 1,4 miljarder för 2018 (1). Och regeringen bara lovar mer pengar. Regeringen satsade ”över 1,7 miljarder kronor under 2019 till arbetet med psykisk hälsa”. Det är miljarder hit och miljoner dit. Har de ingen resultatinsikt? Psykiatrin skapar ju bara problem.

Det finns ett starkt kapitalintresse i att sjukförklara normala människor med livsproblem. Hemlängtan har därför blivit ”Separationsångest” och blyghet ”Social fobi”. Fixering på sitt utseende har nu fått sin diagnos – Dysmorfobi BDD – ”inbillad fulhet”. Allt egenartat beteende skall sjukförklaras – och medicineras.

Ett av århundradets största bedrägeri är psykiatrins påstående att psykisk sjukdom beror på en kemisk obalans i hjärnan. Det finns inga som helst bevis för detta påstående. Men det låter bra när man säljer psykofarmaka. Miljontals människor har blivit nerdrogade med starka preparat med hjälp av denna direkta lögn. Media håller i den. För det första är psykiska besvär ingen sjukdom, det kan sägas som en metafor, men i verkligheten finns inga tester som kan uppmäta detta. Man kan inte mäta en kemisk obalans i hjärnan. Och om man skulle kunna det, så kan det lika väl vara tvärtom. En kemisk obalans som orsakas av en depression. Hönan eller ägget.

Psykisk ohälsa ökar ju mer resurser psykiatrin får. Ökningen är närmast epidemisk. Men det är inte brist på pengar som är problemet – det är psykiatrins brist på lösningar. De kan inte bota, bara ge beroendeframkallande droger. De har sålt sin obefintliga själ till Big Pharma.

• Enligt Försäkringskassan fördubblades antalet sjukskrivningar för psykiatriska diagnoser med 111 procent mellan 2011 och 2016.

• Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste sjukskrivningsorsaken och utgör 46 procent av alla sjukskrivningar – ”stress” inklusive.

• Kostnader för psykiatriska mediciner ökade mångfaldigt under samma period.

• 1,6 miljoner svenskar använde psykofarmaka 2019.

• 1 miljon använde antidepressiva.

• Drygt 120 000 personer med ADHD-diagnos i Sverige hämtar ut narkotiska preparat för närmare en miljard.

Vårdanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har även följt upp och utvärderat regeringens satsningar på psykiatrin under åren 2012-2016, men också en studie av statens psykiatrisatsningar mellan 1995 och 2012.

Under 20 år har regeringen satsat omkring 16 miljarder kronor extra på olika projekt inom psykiatrin. Psykiatrin kostar samhället 70 miljarder varje år varav 52 miljarder i direkta kostnader. Kostnaden för cancer är ungefär hälften så stor.

Man säger att man lyckats ”synliggöra situationen för personer med psykisk ohälsa men samtidigt att det är oklart hur satsningarna påverkar patienten.”

Vårdanalys skriver i rapporten:

”Det övergripande syftet med satsningarna har varit att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa. Men det är ändå i stor utsträckning oklart hur satsningarna direkt har påverkat patienter och brukare, eftersom målen delvis har varit otydliga och svåra att följa upp. … Tidigare utvärderingar har inte heller fokuserat på effekterna av insatserna ur ett patientperspektiv utan snarare haft fokus på hur de statliga medlen har använts.”

Man är så gott som helt osäker på hur effekterna har påverkat patienterna. Och trots att man satsat 16 miljarder av skattepengarna så ”kvarstår stora utmaningar kring psykisk ohälsa”. Men inte bara det. Vårdanalys konstaterar att psykisk ohälsa ökar och ligger idag på förstaplats bland sjukskrivningar.

Med andra ord tillfaller pengarna inte patienterna – utan psykiatrin. Dessutom ökar den psykiska ohälsan i samhället trots alla satsningar. Blir det med andra ord värre med mer psykiatri?

Riksrevisionens granskning

Tidigare granskningar av regeringens satsningar på psykiatrin visar att regeringens satsningar på psykiatrin inte gör någon som helst nytta. Riksrevisionen skrev i sin rapport (Rar 2009:10) att ”analysen gav nedslående resultat, i synnerhet vad gäller bidragens spårbarhet och effekter” … att ”statliga resurstillskott … endast har marginell betydelse” och som en slutkläm ”Resultaten har också varit svåra att spåra”.

Redan 2007 då den första uppföljningen gjordes, fann man att av 700 miljoner satsade kronor på två år hade så gott som inga pengar kommit patienterna tillgodo. Försnillning?

Nu vill Vårdanalys med sin rapport ”Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar” ”involvera hela samhället i att förbättra den psykiska hälsan”. Kommuner, landsting, myndighet, skola, arbetsgivare och alla civila människor skall alltså nu engageras i psykisk ohälsa och störningar på grund av psykiatrins inkompetens. Allt fler kommer att sjukförklaras. Till enorma kostnader.

Vi föreslår att man lägger ner psykiatrin – det kan inte bli sämre.

_______________________________________________________________________________________

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page