top of page

Antidepressiva bakom ökningen av självmord bland unga

Vi har i det senaste nyhetsflödet fått veta att självmorden bland unga (15-24 år) ökar. Vad vi dock inte fått veta är att ökningen löper parallellt med en kraftig ökning i förskrivningen av antidepressiva. De preparat som – trots att alla har varningar om ökat självmordsbeteende – marknadsförs som skydd för självmord.

Eftersom ökningen pågått sedan mitten av 90-talet kan man undra varför detta inte framkommit tidigare. Forskare på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet sägs nu ha granskat Socialstyrelsens självmordsstatistik noggrannare och kunde se att ökningen var liten men dock konstant, från 1994 till 2017.

Antidepressiva medel till unga introducerades i mitten av 1990-talet, alltså samtidigt som självmorden började stiga. Användningen av antidepressiva hos unga kvinnor (15-24) har ökat från 1 procent i slutet av 90-talet till 8 procent 2017 – en oerhörd ökning. Under samma tidsperiod har självmorden bland unga visat en liknande stigande trend.

Forskarna vid NASP säger sig inte ha en aning om orsaken till ökningen av självmorden. Men man blundar för det uppenbara: Att ALLA antidepressiva medel bevisligen ökar risken för självmordsbeteende hos unga och att välbefogade, skarpa varningar sedan länge utfärdats om detta.

Man blundar fullständigt för det faktum att en allt större andel av unga (15-24) som begått självmord, gjort det under inverkan av antidepressiva och annan psykofarmaka, ett faktum som KMR berättat om i flera år.

De senaste tillgängliga siffrorna visar att 68 % av de unga kvinnor (15-24 år) som begick självmord i Sverige år 2013 gjorde det under inverkan av psykofarmaka, 41 % under inverkan av antidepressiva. Vi har publicerat detta ett flertal gånger.

Det är inte bara i Sverige ökningen skett. I USA, där man har den högsta användningen av antidepressiva i världen, där var sjätte amerikan tar någon form av psykofarmaka, främst antidepressiva, har självmorden ökat kraftigt i befolkningen i stort. Ökningen har varit 24 procent sedan 1999 och den största ökningen är bland kvinnor, med en trefaldig ökning bland unga flickor 10-14 år.

Hyckleriet runt den ”goda uppföljningen”

Den tidigare folkhälsoministern Maria Larsson berättade 2010 att regeringen nu satsade 900 miljoner per år på psykiatrin, med delmålet ”att antalet självmord under pågående vårdkontakt ska minska med 30 procent.” Hon betonade hur viktigt anmälningstvånget av självmord enligt lex Maria var för det självmordsförebyggande arbetet. Och hur allvarligt det var att inte alla självmord i anslutning till vårdkontakt, trots detta krav, anmäldes och följdes upp. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström fortsatte att uttrycka vikten av noggrann uppföljning av alla självmord, och satsade 100 nya miljoner på psykiatrin – med fortsatta misslyckade resultat.

Vansinnet har krönts av regeringen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som satsar 1,414 miljarder på psykiatrin under 2018.

När man granskat regeringarnas, kommunerna och landstingens extra satsningar på psykiatrin under åren så har ALLA visat sig vara misslyckade. (1)

Det anmälningstvång av självmord begångna i anslutning till vårdkontakt visade dock med pinsam tydlighet att den psykiatriska behandlingen – läs utskrivningen av antidepressiva och annan psykofarmaka – låg bakom ett överväldigande stort antal självmord.

Medier fylldes av rapporter om personer som tagit livet av sig på psykiatriska avdelningar eller vid behandling med psykofarmaka (kopplat till anmälningstvånget enligt lex Maria). Bilden av den psykiatriska vårdens förskräckliga resultat började bli alltför tydlig.

Så vad gjorde man för att förbättra denna förödande situation?

Jo, man avskaffade anmälningstvånget! Psykiatrin kände sig ”utpekad” och så fick det ju inte vara. Som ordföranden för Svenska Psykiatriska Föreningen sade om anmälningstvånget:

Det är som om alla människor som tar livet av sig är misstag från vårdens sida.”

Och samtidigt som hyckleriet om vikten av god uppföljning fortsatt från politiker och myndighetspersoner har resultaten av det avskaffade anmälningstvånget nu visat sig. Anmälningarna av självmord vid vårdkontakt sjönk i botten. SVT rapporterade den 12 november att anmälningarna sjunkit med 85 procent.

Plötsligt har psykiatrins resultat blivit väldigt mycket bättre, och mediabilden reparerad!

Till den ”goda uppföljningen” hör också rapporteringen av biverkningar till Läkemedelsverket. Problemet är bara att psykiatriker – indoktrinerade i myten om att antidepressiva skyddar mot självmord – inte anmäler biverkningarna. Vad ska vi säga om det faktum att 54 unga begick självmord åren 2006 till 2015 under behandling av Prozac/Fontex och att inte ett enda fall anmäldes som biverkning till Läkemedelsverkets biverkningsregister?

Vi får ibland brottstycken av denna oerhörda skandal i media. Som när SVT nyligen berättar om Emma som fick antidepressiva under elva år från det att hon var 14 år. Under den tiden gjorde hon tre självmordsförsök. Som när Aftonbladet rapporterar om Rebecka som vid sömnproblem vid 22 års ålder fick 15 mediciner per dag av ett tiotal läkare, som skrev ut mellan 60 och 70 recept under 2015 och 2016 och fick allvarliga självmordstankar.

Myten om kemisk obalans

Allmänheten har i otaliga propagandaartiklar under årens lopp fått budskapet att antidepressiva rättar till ”den biokemiska obalansen i hjärnan”, som sagts vara orsaken till depressioner och andra psykiska störningar. Patienter har av psykiatriker fått samma falska budskap.

Och det trots att ledande akademiker världen över avfärdat det här som en myt under många år. En myt som fabricerats av läkemedelsbolagens marknadsföringsbolag. Redaktören för tidskriften Psychiatric Times (2011), psykiatriprofessor Ronald Pies, skrev:

”Faktum är att idén om den ’kemiska obalansen’ alltid varit en slags vandringssägen – aldrig en teori som på allvar lagts fram av välinformerade psykiatriker.”

Får unga ingen hjälp?

I media har vi gång på gång fått läsa att de unga som tar sitt liv inte får hjälp – i betydelsen psykiatrisk behandling. Det är helt enkelt inte sant. Sanningen är att det skett en fullständig explosion i förskrivning av antidepressiva och annan psykofarmaka till unga de senaste åren – med förödande konsekvenser.

Denna ”hjälp” har i Sverige utformats av psykiatriker med intima kopplingar till läkemedelsindustrin. Märkligt nog har vi inte sett några kritiska artiklar om dessa psykiatriker, som dikterat Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets rekommendationer i området, och ligger bakom explosionen i förskrivning till unga (2).

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page