top of page
  • KMR

TV4:S HUSPSYKIATRIKER FÅR PROPAGERA FRITT FÖR AMFETAMIN TILL BARN


I TV4:s program Vardagspuls går psykiatriker Anders Hansen över alla gränser. Han påstår att den narkotikaklassade psykostimulantia (amfetamin, metylfenidat) som barn med beteckningen ADHD får är ”ofarlig” på ”kort och medellång sikt”.

Ja, TV4 har, vad man med kanalens egna ord kallar honom, en huspsykiatriker.

I programmet Vardagspuls (19/3) slår denne ett svårslaget rekord i att vilseleda föräldrar till barn med beteendeproblem.

Föräldrarna får veta att den narkotika (Elvanse, Ritalin, Concerta) som skrivs ut till barn ”med ADHD” är OFARLIG! Hansen säger ordagrant (7.19 in i programmet): “På kort och medellång sikt vet vi att medicinen är ofarlig.”

Alla vet att ”ofarlig” betyder ”som inte kan ge skada”.

Och vi tittar på vad som finns upptaget i produktbeskrivningen för Ritalin i FASS, och hittar under vanliga skador att mellan 1 % och 10 % av alla som får psykostimulantian i korta kliniska prövningar drabbats av: Anorexi, affektlabilitet, aggression, agitation, ångest, depression, irritabilitet, onormalt beteende, rastlöshet, sömnstörningar. Vi läser också att arytmi, takykardi och hjärtklappning är vanliga skadeverkningar.

FN:s barnrättskommitté har i sin rapport om Sverige (februari 2015) uttryckt allvarliga bekymmer om den ökade förskrivningen av psykostimulantia. Man uppmanar Sverige att se till att barn får verklig hjälp, och att myndigheter skänker behövlig uppmärksamhet till de skadliga effekterna och till missbruket av dessa narkotiska preparat. Man uppmanar regeringen att följa barnkonventionen och se till att andra åtgärder än förskrivning av psykostimulantia ges prioritet [1].

Europarådets parlamentariska församling (PACE) har krävt en begränsning i förskrivningen av psykostimulantia och att denna i fortsättningen bara ska vara en sista utväg (”a last resort”); att den med andra ord bara ska ske när alla andra insatser misslyckats [2]. I den rapport som ligger bakom resolutionen konstateras att ”psykostimulantia förknippas med en mängd biverkningar som huvudvärk, yrsel, sömnsvårigheter, epilepsi och krampanfall, psykiatriska effekter (humörsvängningar, ångest, psykotiska symtom) och gastrointestinala effekter, inklusive förlust av aptit och överlappning med möjlig tillväxtstörning.”

Men i TV4 finns inte utrymme för fakta och rekommendationer från dessa människorättsorgan. Här får en huspsykiatriker fritt utrymme för den grövsta tänkbara osaklighet.

[1] FN:s barnrättskommitté, Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden adopted by the Committee at its 68th session (12 – 30 January 2015), 4 februari 2015, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fSWE%2fCO%2f5&Lang=en

[2] Pressmeddelandet från PACE

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5459&lang=2&cat=17

med nedladdningsbar resolution och bakgrundsrapport.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page