top of page
  • KMR

DOM: Socialnämnd har inte rätt att genomdriva medicinering med ADHD-preparat mot förälders vilja


Högsta förvaltningsdomstolen har i ny dom avvisat den ”tvångsmedicinering” med narkotikaklassad psykostimulantia som en socialnämnd, med stöd av psykiatriker ville genomdriva, mot förälders vilja. Domen är ett viktigt prejudikat och stärker, med hänvisning till föräldrabalken, barn- och Europakonventionen, en förälders rätt att avvisa icke nödvändiga och oproportionerliga ingrepp av den typ det här är fråga om.

För de föräldrar som motsätter sig ”medicinering” med psykostimulantia som Concerta, Ritalin, Strattera, är domen av mycket stor vikt. Dessa föräldrar kan känna sig trygga, trots att tunga psykiatriska experter, som i det aktuella ärendet, hävdar att medicineringen ”behövs”, att deras rättigheter försvaras i nationell och internationell rätt.

Den förälder som motsätter sig psykiatrikers krav på att barnet måste få psykostimulantia – att det är ”för barnets bästa”, att det ”finns ett påtagligt och tydligt behov”, att ”det är stora risker för barnets fortsatta utveckling” om man inte ger preparaten – ska veta att det är vad psykiatriker hävdade även i det fall som nu avgjorts i högsta instans. Och där alltså dessa bedömningar tillbakavisats.

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen (24 februari) är också i överensstämmelse med vad FN:s barnrättskommitté nyligen uppmanat Sverige till, när det gäller förskrivning av psykostimulantia [1].

Barnrättskommittén, som ska se till att bestämmelserna i barnkonventionen efterlevs, att ”barnets bästa” sätts i främsta rummet, har uppmanat regeringen att se till att verklig hjälp till barn, föräldrar och lärare nu ”is given priority over the prescription of drugs in addressing ADHD” och andra beteendediagnoser.

Barnrättskommittén har alltså funnit att Sverige i det aktuella området inte följt principen: ”Vid alla åtgärder som rör barn … skall barnets bästa komma i främsta rummet”, utan har tillåtit att förskrivning av starka psykiatriska preparat har hamnat ”i främsta rummet”, har getts företräde framför verklig hjälp, för barn med beteendeproblem.

Föräldrar som utsätts för påtryckningar om att ge sina barn psykostimulantia, ska också veta att barnrättskommittén i februari i år gett Schweiz allvarlig kritik mot att sådana påtryckningar förekommit. Kommittén skrev i sina rekommendationer (s. 14) att Schweiz måste ”vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra påtryckningar på barn och föräldrar att acceptera behandling med psykostimulantia” [2]. En bedömning som också har giltighet för Sverige.

[1] FN:s barnrättskommitté, Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden adopted by the Committee at its 68th session (12 – 30 January 2015), 4 februari 2015,

[2] FN:s barnrättskommitté, Concluding observations on the combined second to fourth periodic reports of Switzerland, (12 – 30 January 2015), 4 februari 2015,

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page