top of page

SOCIALSTYRELSENS PRELIMINÄRA RIKTLINJER OM ADHD — Behandling i strid med FN:s barnrättskommittés re


FN:s barnrättskommittés allvarliga kritik har visat att Socialstyrelsens preliminära riktlinjer om ADHD-behandling strider mot barnkonventionen. Regeringen måste nu ta barnrättskommitténs rekommendationer på allvar och se till att regeringsuppdraget till Socialstyrelsen leder till riktlinjer som är förenliga med rekommendationerna och i överensstämmelse med barnkonventionen.

Kommittén är i sin rapport allvarligt bekymrad över ökningen i förskrivning av psykostimulantia (Ritalin, Concerta), begär att barn ska få verklig hjälp, och att myndigheter ska skänka behövlig uppmärksamhet till de skadliga effekterna och till missbruket av dessa narkotiska preparat.

Man vill se att ”lämpliga och vetenskapligt baserade” åtgärder ges prioritet över förskrivningen av psykostimulantia [1].

Det här går rakt emot de preliminära riktlinjer om ADHD-behandling som Socialstyrelsens psykiatriska experter nyligen lagt fram. I dessa framgår det nämligen klart att experterna vill se ökad förskrivning av psykostimulantia – medan alltså FN:s barnrättskommitté är allvarligt bekymrad över den höga nivån av förskrivning som nu råder och över de skadliga effekterna av de narkotiska preparaten.

Regeringen har i svar till barnrättskommittén (31 oktober 2014, s 17) berättat att utskrivning ADHD-preparat (”drug treatment”) i Sverige ”bara ska göras i fall där stöd och anpassning är otillräckliga och brist på koncentration, hyperaktivitet eller impulsivitet på ett allvarligt sätt hindrar inlärningsförmåga och social interaktion”.

Vad regeringen inte tycks ha uppmärksammat är att Socialstyrelsens psykiatriska experter – landets främsta förespråkare för utskrivning av psykostimulantia – samtidigt (den 28 oktober), i rapporten ”Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna”, sade något annat. I de preliminära rekommendationer om utskrivning av ADHD-droger, som expertgruppen då lade ut på remiss kunde vi (s. 7) läsa följande: ”personer med adhd utan samsjuklighet bör erbjudas läkemedelsbehandling med centralt verkande sympatomimetika [psykostimulantia].” På sidan 12 förklarar Socialstyrelsen att ”bör” innebär en ”stark positiv rekommendation”, och att ”de flesta patienter eller brukare bör erbjudas åtgärden”, och att ”rekommendationen kan användas för att styra praxis i de flesta situationer”.

Det råder alltså inte några tvivel om att de preliminära riktlinjerna om ”ADHD-behandling”, som Socialstyrelsens psykiatriska experter lagt ut på remiss, skulle innebära att än fler barn som diagnosticerats med ADHD kommer att få psykostimulantia. Det skulle innebära att än fler pedagogiska och sociala problem skulle ”lösas” med starka psykiatriska preparat, i strid med barnkonventionen [2].

Nu måste regeringen ta sitt ansvar och se till att barnens bästa sätts i första rummet, i enlighet med barnrättskommitténs rekommendationer och barnkonventionen. De preliminära riktlinjer som Socialstyrelsens psykiatriska expertgrupp lagt fram – som är i strid med barnrättskommitténs krav på Sverige – måste ändras.

[1] FN:s barnrättskommitté, Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden adopted by the Committee at its 68th session (12 – 30 January 2015), 4 februari 2015, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fSWE%2fCO%2f4%20ADVANCE%20UNEDITED%20VERSION&Lang=en

[2] KMR, FN:s barnrättskommitté ger Sverige stark kritik för den ökade utskrivningen av ADHD-droger till barn, den 6 februari 2015,

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu Den internationella övervakaren av psykiatrin Kommittén för Mänskliga Rättigheter Box 6039 , 129 06 Hägersten

imagesCALOQXUG.jpg
bottom of page